Militærpoliti

Vores rekvirents motto: sine ira et studio – uden vrede og forkærlighed

Fra tidligere at have været en delt enhed mellem hæren, flyvevåbnet og søværnet er Militærpolitiet (MP) pr. 1. januar 2015 blevet til en samlet enhed under Forsvarets Trænregiment med hovedsæde ved Aalborg Kaserner. Ifølge Militærpolitiforeningen optrådte MP’erne første gang officielt i Danmark i 1948. Sidenhen har de udviklet sig til en specialiseret enhed med mange forskellige kompetencer og arbejdsopgaver, såsom fangetjeneste, livvagtopgaver, sikkerhedsoperationer og almene politiopgaver. Forsvarets militærpoliti består af cirka 350 ansatte som er let genkendelige på den røde baret, den hvide fløjtesnor over venstre skulder og det sort læderarmbind på højre overarm med hvid påskrift “MP”. Case På grund af manglende formalisering af  samarbejde/kommunikation mellem politiet og MP, som på nuværende tidspunkt kun er baseret på personlige netværk, hvilket ikke er en fremtidssikret løsning, ønskes der en struktureret, formaliseret kommunikationsplatform mellem de to instanser. Hovedformålet med denne kommunikationsplatform skal være, at MP’ere kan rekvireres til at understøtte politiet i deres daglige arbejde. Derudover ville denne systematisering give MP’erne mulighed for at synliggøre og vedligeholde tilstedeværende kapacitet og kompetencer.

Gruppens medlemmer:

Benedicte Agnete Kierstein Vogn, Interaktive Digitale Medier, AAU
Denise Regitze Knudsen, Natur- og Kulturformidling, UCN
Frank Tuldi, Entrepreneurial Engineering, AAU
Louise Andersen, Oplevelsesdesign, AAU
Mads Grønbæk, Industriel Design, AAU
Nikolaj Vestergaard Pedersen, Interaktive Digitale Medier, AAU

Analyse

Første møde med rekvirent

Projektet blev initieret med et møde på Nørre Uttrup Kaserne i Nørresundby. På dette møde talte vi med repræsentanter fra både Militærpolitiet (MP) og Politiet om det manglende samarbejde mellem de to instanser, og hvordan begge parter kunne drage nytte af et fremtidigt samarbejde. Der blev ytret et ønske om en digital platform, som kan standardisere og formalisere kommunikationen i forbindelse med et fremtidigt samarbejde. Derudover fik vi også indblik i begge parters forskellige kompetence- og arbejdsområder, og hvor disse overlapper hinanden.

Opsummering af møde

Det formelle gruppearbejde startede med en opsummering af mødet på kasernen, hvor vi diskuterede hinandens noter og forsøgte at synliggøre problemstillinger og nøgleord for en eventuel kommunikationsplatform mellem MP og Politiet. Vi kom frem til tre nøgleord, som vi mente MP ønskede af denne kommunikationsplatform:

 • Formaliseret
 • Systematiseret
 • Behovsbaseret
 • Ud fra dette forsøgte vi at skitsere muligt indhold til kommunikationsplatformen, dvs. overlap i begge instansers funktionsområder, hvor der er åben mulighed for et formelt samarbejde:
 • Uddannelse
 • Rekvirering af materiel og mandskab
 • Kompetence- og vidensdeling
 • Kontaktinfo
 • Object Theatre

  Vi anvendte Object Theatre over to omgange og på to forskellige måder for at danne en fælles forståelse af casens problemstillinger og udfordringer. I første omgang havde vi ikke fået en introduktion til den traditionelle fremgangsmåde, og fandt derfor specifikke figurer og objekter, som skulle symbolisere MP, Politiet, kommunikationsplatformen mv, og placerede dem i sandkassen. Vi var derfor ikke i så høj grad styret af vores frie kreativitet. Denne fremgangsmåde fungerede imidlertid, da vi italesat nye problemstillinger og vores forskellige opfattelser af casen. I anden omgang placerede vi objekter, som ikke havde nogen umiddelbar symbolisme ift. casen, i sandkassen uden at sige noget til hinanden. Bagefter fortolkede vi objekternes placering og kom til nye erkendelser vedrørende casen.

  SWOT-analyse

  Vi lavede en SWOT-analyse for at få et bredere kendskab til vores brugere (MP og Politiet). Ved at kategorisere begge parters styrker, svagheder, muligheder og trusler kunne vi bedre få et overblik over deres ligheder og forskelle. Det gav os en forståelse for et eventuelt samarbejdes svagheder - f.eks. at MP ikke er så folkevante som Politiet, hvilket kan blive et potentielt problem, hvis MP skal rekvireres til opgaver blandt civile.

  Ouroboros og tidslinjer

  For at danne et overblik over forskellige konkrete scenarier, hvor Militærpolitiet kunne rekvireres af politiet til assistance, anvendte vi først Ouroboros. Denne blev brugt som cirkulær timeline, så vi, som studerende, bedst muligt kunne forstå hvad der sker på det valgte scenario. Dernæst opstillede vi yderligere fire forskellige scenarier af forskellig størrelsesforhold, og tegnede en lineær tidslinje for hvert scenario.

  Mindmap

  Mindmap blev brugt indledningsvis til at synliggøre gruppemedlemmernes individuelle opfattelser af MP's problematikker/udfordringer, kompetencer og fremtidsønsker. Denne metode var med til at danne et fælles udgangspunkt for det videre gruppearbejde.

  Simon Sinaks Golden Circle

  Golden Circle indeholder tre cirkler - hvorfor (motivation), hvordan (proces) og hvad (produkt). Hver af disse cirkler har gennem hele projektarbejdet hjulpet os til at reflektere over de forskellige valg, vi løbende har truffet. Denne refleksive tilgang har desuden hjulpet os med at have målet for øje og vi har undgået at bevæge os ud på et sidespor. Vi har løbende gennem projektet udfyldt cirklen med post-its, som kort forklarer hvad, hvordan og hvorfor vi har gjort som vi har gjort.
  Idéudvikling

  Andet møde med rekvirent

  Efter at have analyseret vores case og dannet os et overblik over dets problemstillinger, mødtes vi med vores rekvirent igen. Her præsenterede vi vores analyse for dem.

  Story boarding
  Konceptudvikling

  Efter tredje møde med klienten begynde konceptudviklingen til den endelige produktvideo. Vi udarbejdede en kravspecifikation med klientens krav og ønsker og anvendte resultatet som springbræt til at udarbejde den digitale platforms design og funktioner.

  Efterfølgende blev de færdige tegninger lavet i Adobe Illustrator og sammensat i Adobe After Effects til den endelige produktvideo.

  Del dette koncept med dit netværk