Liftup I

Introduktion

Liftup er en lille dansk virksomhed beliggende i Støvring, Nordjylland. Liftup udvikler  lift- og trappeløsninger til bevægelseshæmmede, der ikke ved egen hjælp kan komme fra et niveau i gulvhøjde til et andet.

Desuden har Liftup også en Care Division, som sælger løsninger til sundhedsplejen. Pt har virksomheden to produkter inden for divisionen: StairTrainer og Raizer. Billedet nedenfor viser førstnævnte af de to produkter, StairTrainer’en.

Liftup StairTrainer

Problem

Liftup vil redesigne deres StairTrainer, en trappetræningsmaskine til genoptræning for mennesker med gangbesvær. Virksomheden har ikke haft fokus på salg eller udvikling af StairTrainer’en i 8 år, men ønsker nu at promovere produktet.

Gruppe 3:

Anne-Louise Sørensen – Natur- og kulturformidling

Cecilie Kofoed – Natur- og kulturformidling

Camilla Rose – Interaktive Digitale Medier

Søren Iversen – Interaktive Digitiale Medier

Jakob Kaiser – Entrepreneurial Engineering

Anders Rytter – Entrepreneurial Engineering

 

 

Beskrivelse

Herunder findes en visualisering af den proces vi gennemgår i UcAc-forløbet. Processen er opdelt i fire faser, hvor vi i dette forløb gennemgår de første tre faser i modellen.

Uge 1

Den første uge af forløbet handler, som det ses i modellen nedenfor, om research og informationsindsamling og handler derfor om at præcisere problemet i casen.

 

Liftup StairTrainer

 

For at indsamle data anvender vi interviews, både fysiske og elektroniske, kombineret med dele af anvendt etnografi i form af en simuleret brugssituation for at opnå en større forståelse for problemstillingen i den angivne case.
Dataindsamling
Først interviewes to ergoterapeuter for at opnå viden om, hvilke aspekter der er vigtige i et genoptræningsforløb, og hvilke typer af borgere der kan have udbytte af trappetræning. Interviewet er semistruktureret, og vi ønsker at ergoterapeuterne fortæller forholdsvist frit uden at de styres for meget gennem en stramt struktureret interviewguide. Samtidigt arbejder 3 grupper med samme case og derfor foretages interviewene i samarbejde med de andre grupper af hensyn til rekvirenten. Dette medfører også, at vi ikke har mulighed for at kontrollere interviewet fuldstændigt og derfor vælger den tilgang til interviewform vi gør. Interview nummer to foregår i forlængelse af en produktpræsentation hos virksomheden Liftup, hvor vi får mulighed for at stille spørgsmål til produktet. Interviewet med Liftup foregår under samme forudsætninger som det foregående og struktureres derfor på samme måde. Gennem virksomhedsbesøget får vi en præsentation af produktet StairTrainer og mulighed for at simulere en situation med produktet i brug. Gennem simulationen får vi indblik i problemstillinger og udfordringer forbundet med den praktiske anvendelse af produktet og her antager vores dataindsamling en mere etnografisk karakter.
Object Theatre
Vi udførte object theatre i Material Story Lab på AAU, hvor der findes sandkasser til opstillingerne og de artefakter der måtte være brug for. Object theatre er en metode vi anvender for at gøre noget af gruppens implicitte viden mere eksplicit og anvendelig i processen. Det ses på billedet fra vores object theatre at problemstillingen illustreres gennem udvælgelse og placering af en række artefakter. Udvælgelsen og placeringen foregår uden verbal kommunikation mellem gruppemedlemmerne, på den måde undgår man at påvirke hinandens valg og beslutninger. Efterfølgende analyseres problemstillingen gennem en analyse af det opstillede scenarie, hvor eksempelvis placeringen af artefakterne giver indsigt i forholdet mellem problemstillingens forskellige aspekter.

 

Liftup StairTrainer

 

Gennem de to interviews og vores object theatre opnår vi en bedre forståelse for, hvilke mulige problemstillinger vi kan fokusere på fremadrettet i forløbet. For at skabe et bedre overblik over de problemer vi er nået frem til kategoriseres problemstillingerne i tre kategorier. De tre kategorier er problemstillinger fra tre forskellige synspunkter; brugeren (patienten), brugeren (behandler) og virksomheden Liftup. Gennem denne kategorisering bliver det nemme at bevare overblikket over de forskellige problemstillinger og herved sikre at alle mulige problemstillinger overvejes.
Force Field Analysis
For at præcisere casens problemstilling yderligere, vælger vi at benytte værktøjet Force Field Analysis. Værktøjet er illustreret herunder:

 

Liftup StairTrainer

 

Værktøjet er bygget op med den nuværende eller den ønskede tilstand i midten. På venstre side opstilles alle de faktorer der påvirker den nuværende tilstand i retning af den ønskede tilstand (Driving forces). På højre side opstilles alle de faktorer der holder den nuværende tilstand fra at flytte sig mod den ønskede tilstand (Restraining forces). Ved at opstille de forskellige faktorer på begge sider opnår vi indsigt i, hvordan vi skal fokusere arbejdet fremadrettet. Den nuværende tilstand med påvirkningerne fra begge sider er i stilstand. Bestræber vi os på at ændre den nuværende tilstand til den ønskede tilstand, skal vi tilføre flere driving forces og/eller eliminere nogle restraining forces. I vores Force Field Analysis ser vi den ønskede tilstand for virksomheden Liftup, at kendskabet til stairtraineren øges og at salget stiger. Modellens ”Driving Forces” er nødvendigheden af trappetræning, tidligere udskrivning af patienter fra hospitalet på grund af hurtig restitution og en transportabel løsning der gør det nemt at opbevare produktet mellem brug. Modellens ”Restraining Forces” er den høje pris, stor størrelse, det beskedne kendskab til stairtraineren, og manglende funktioner når udstyret bruges til genoptræning.

 

Liftup StairTrainer

 

I forhold til modellen over vores proces drejer hele første uge sig om at konvergere og derved præcisere casens problemer og målrette arbejdet fremad.

Uge 2

Anden fase i processen tager udgangspunkt i sketching af 3-5 koncepter, og her divergerer vi ud fra den indsamlede viden gennem første uge af forløbet. Ugen startede med et møde med rekvirenten for at præsentere de problemstillinger, vi nåede frem til i den første uge og samtidig forventningsafstemme det videre forløb med rekvirenten. Grunden til at vi udvikler flere koncepter der potentielt kan løse casens overordnede problemstilling, er for at undgå local hill climbing, hvilket vil sige at vi sikrer os at vi ikke bare udvikler på én enkelt idé. I værste tilfælde kan den pågældende idé vise sig ikke at være den bedste løsning, og derfor kan flere koncepter være med til at sikre, at vi udvikler den bedst mulige løsning.
Design Fiction
For at udforske de mulige koncepter inddrager vi forskellige metoder under den overordnede betegnelse Design Fiction. Design Fiction anses som værende et punkt mellem fakta og fiktion og anvendes i høj grad til at illustrere potentielle løsninger. De løsninger der produceres gennem Design Fiction bidrager med indsigter i hvordan en situation forholder sig nu og hvordan den pågældende situation kan ændres fremadrettet. Til at assistere os med udviklingen af koncepter til videoskitsering har vi gjort brug af værktøjet Concept Scenario matrix, der er en matrix til at understøtte idegenereringen. Matrixen ses herunder:

 

Liftup StairTrainer

 

Ved at arbejde med vores case i matrixen ender vi ud med en række ”What if?” scenarier og disse danner grundlag for udarbejdelsen af forskellige konceptidéer til videre bearbejdelse. Modellen udfyldes først med historier, som er viden opnået gennem research af produktet, eksempelvis ved vi at borgerne kan have stor gavn af at benytte trappetræning i genoptræning. Ud fra denne viden kan vi udfylde signaler, hvilket er nødvendigheder baseret på dataindsamling. Her kan vi se at motivation er en afgørende faktor for borgerne der bruger StairTraineren. Derefter udfyldes myterne, som er antagelser der gøres på baggrund af de foregående felter. Vi antager eksempelvis at borgerne vil være mere tilbøjelige til at anvende en løsning, der ikke nødvendigvis skal benyttes i et træningscenter/behandlingscenter. Til sidst opstilles nogle mulige scenarier, der illustrerer hvordan problemstillingen kan løses. Disse scenarier kaldes også storyboards.
Storyboards
Storyboard er et redskab til at illustrere en video, animation osv. i form af tegninger. Tegningerne er sekventielle og giver på den måde overblik over handlingsforløbet. Vi udarbejdede 11 storyboards ud fra vores concept scenario matrix. På billedet nedenfor er vist 6 storyboards.

 

Liftup StairTrainer

 

Ud fra de 11 storyboards identificerede vi problemstillinger og kategoriserede dem derefter. Vi kom i alt frem til fire emner, som vi arbejdede ud fra:
  • Multifunktionalitet
  • Motivation
  • Mobilitet
  • Sikkerhed
Herfra var vi klar til at lave sketches, der skulle vises til vores rekvirent.
Video Sketches
Fra storyboards går vi videre til videosketches. Videosketchen er lidt ligesom storyboards, en simpel og grov måde at visualisere en idé på. Vores videosketches viser en problemstilling efterfulgt af en mulig løsning til vores case. De fire sketches er baseret på de fire emner beskrevet i forrige afsnit. De fire videosketches skal bruges til mødet med vores rekvirent for at bestemme den endelige retning vi som gruppe skal gå i. Videoerne er beskrevet nedenfor.

 

Videosketch 1: Multifunktionalitet
Den første videosketch omhandler problemet, at stairtranieren ikke kan bruges som andet end en trappe til trappetræning. Sketchen viser at StairTrainer'en har en enkelt funktion, som er trappetræning. Som løsning implementeres en gangbarre, så konceptet nu består af både en trappe og en gangbarre.

 

Videosketch 2: Motivation
Den anden videosketch behandler motivationen i genoptræning. Hvis borgeren ikke er motiveret til at genoptræne og måske ikke kan se formålet med genoptræningen, er det svært at gennemføre. Som løsning inkluderes Oculus Rift brillen i genoptræningen. Borgeren tager brillen på og en simulation af brugerens hjemlige miljø bliver nu vist for borgeren. På den måde kan borgeren træne med StairTrainer som var det hjemme hos dem selv.

 

Videosketch 3: Mobilitet
Den tredje videosketch drejer sig om StairTrainer'ens mobilitet. StairTrainer vejer 105 kg og er for stor til at transportere gennem en almindelig dør. Vægten og størrelsen gør den svær at flytte fra lokale til lokale og størrelsen betyder samtidig at den er besværlig at opbevare, når pladsmangel er et problem. Som løsning implementeres en kompakt StairTrainer, der kan pakkes sammen. Evt. pakkes StairTrainer ned til en størrelse så transport og opsætning i private hjem kan gøres uden besvær.

 

Videosketch 4: Sikkerhed
Den fjerde og sidste videosketch kigger på sikkerheden ved StairTrainer. Hvis en borger falder under genoptræningen, må en hjælper ikke gribe borgeren. Dette kan sætte borgeren tilbage i genoptræningen og i værste tilfælde gøre alvorlig skade på borgeren. Som løsning implementeres to dele. Den første er en sele, som støtter borgeren ved brug af StairTrainer. Dette forhindrer borgeren i at falde, når de går op og ned ad StairTrainer. Den anden del er et net eller gitter, der implementeres i rummet mellem hvert trin for at omgå klemmefare. På denne måde kan borgeren ikke komme i klemme mellem to trin.

Uge 3

Den sidste uge tager udgangspunkt i mødet med rekvirenten. Sammen bestemmes den endelige retning, som gruppen skal gå i. Det færdige produkt munder ud i en konceptvideo.
Konceptvideo
Konceptvideoen berører problemet om at gøre StairTrainer mere kompakt og samtidig indføre flere funktioner. Videoen er lavet med stopmotion teknik. Tre problemstillinger er sat op:
  • Multifunktionalitet
  • Statisk gelænder
  • Flytbarhed og opbevaring
Alle problemstillinger forklares med voice over. Derefter præsenteres løsningerne til problemstillingerne i samme rækkefølge.

Beskrivelse

Nedenfor er vist fire sketches, der illusterer de problemstillinger, Gruppe 3 har arbejdet med.

Sketch 1: Multifunktionel StairTrainer

Problem
StairTrainer'en enger sig kun til trappetræning. Er det muligt at indføre flere funktioner, som kan give produktet mere værdi?
Løsning
Som løsning implementeres en gangbarrefunktion. På denne måde indeholder produktet nu to træningsøvelser.

 

Sketch 2: Oculus Rift

Problem
Motivation er en vigtig faktor i genoptræningen. Hvis ikke borgeren føler sig motiveret er der risiko for at genoptræningen opholder, da borgeren ikke længere gider. Er det muligt at øge motivationen for borgeren?
Løsning
Borgeren får påført en Oculus Rift brille. En simulering af borgerens hjemlige omgivelser kan øge motivationen.

 

Sketch 3: Transportabel StairTrainer

Problem
StairTrainer vejer 105 kg og er 82 cm bred. Dette gør den umulig at få gennem almindelige døre og dermed også svær at transportere. Er det muligt at gøre StairTrainer mere kompakt?
Løsning
Ved at gøre StairTrainer kompakt og sammenklappelig vil StairTrainer fylde mindre. Dette gør det nemmere at transportere StairTrainer rundt. En helt kompakt løsning vil også åbne op for at anvende StairTrainer i hjemmet, hvis det er ønsket.

 

Sketch 4: Sikker StairTrainer

Problem
Hvis en borger falder ved brug af StairTrainer'en, må en hjælper eller behandler ikke skride ind og gribe borgeren. Dette udgør en sikkerhedsrisiko ved brug af StairTrainer'en. Hvordan kan sikkerheden øges, så borgeren ikke risikerer at vælte og slå sig selv?
Løsning
En sele implementeres for at støtte borgeren under genoptræningen. Således kan borgeren ikke falde og så sig. Et net eller gitter implementeres mellem hvert trin for at udelukke klemmefare.
Del dette koncept med dit netværk