Group 1 – 2022

Case beskrivelse

Selvforståelse for gennemgribende udviklingsforstyrrelser i en tidlig alder har en betydningsfuld indvirkning i, hvordan man håndterer sin autismediagnose i sit voksne liv.

Autismecenter Nord-Bo i Nørresundby har på nuværende tidspunkt udarbejdet Let’s Visualize It – Min Autisme; Materiale til formidling og samtale med hovedformålet at fremme selvforståelsen hos unge og voksne med autisme, samt give dem strategier til hverdagen med det udgangspunkt, at give dem mulighed for at opnå bedre livskvalitet. Dette foregår ved at give viden i hovedsageligt tre trin: først viden om autisme generelt, som derefter fører til samtale om personen med autismes individuelle udfordringer og styrker, og slutteligt hjælpsomme idéer til at danne grobund for planlægning af individuelle indgribninger undervejs og/eller efter forløbet. Let’s Visualize It – Min Autisme er analogt og foregår i forløb af oftest 5 x 1,5 timer mellem en fagperson og person med autisme, men dette svinger alt efter hvad der fagpersonen dømmer er nødvendigt. Autismecenter Nord-Bo ønsker derfor en digital løsning til at støtter personer med autismes selvforståelse, og med udgangspunkt i en målgruppe af 6-11 årige, og/eller 11-16 årige. Denne selvforståelse skal derfor give mulighed for en forhøjet livskvalitet hos personer med autisme.

 

Members of the team (list below):
Liv Baden Ellegaard, Randi Strand, Mikkel Hundborg, Andreas Vinther, Amalie Busk Bjerregaard.

Concept video

Det endelige koncept henvender sig til børn med autisme i alderen 6-11 år, og det tager udgangspunkt i Nord-Bos allerede eksisterende koncept Let’s Visualize It. Børnene har mulighed for at bygge deres eget fabeldyr og modtager belønning i takt med at de gennemføre de forskellige elementer.

The Design Process

Feltarbejde

Møde 1 – Case beskrivelse af casepartner 

Introduktions møde med Nord-Bo – Første dag

Præsentation af casen, hvor de ønsker at digitalisere deres værktøj Let’s Visualize It med fokus på børn og unge i alderen 6-16 år opdelt i to grupper: 6-11 år og 11-16 år. 

Møde 2 – Oplæg m. spørgsmål med case partner

Ude på Nord-Bo, introduktion til autisme samt dybere forklaring af Let’s Visualize It – Min Autisme. Malthe, en 9. semesterstuderende i praktik hos Nord-Bo, som fortalte om de visuelle betydninger ved Let’s Visualize It, samt inddragede eksempler med interviews han selv havde foretaget. Dem han interviewede var mellem 18-21 år.

Møde 3 – Interview af ekspert

Interview med Andreas, som er ekspert i digitalisering i den offentlige sektor. Samarbejde med myndighederne samt undersøgen i deres data ifht. effektivisering. Andreas belyste betydningen blandt borgerne samt fagpersonerne inden for et givent felt, at se på en kontroversielt emne hvor systemerne spiller en stor rolle for flere parter.

Møde 4 – Interview med en forældre som har et barn med autisme

Jobs-to-be-done

Et job-to-be-done er, at konceptet skal fungere digitalt.

Et andet er, at konceptet skal involvere selvforståelse for personer med autisme.

Konceptet skal passe til enten målgruppen 6-11, 12-16 eller begge målgrupper, og skal kunne stå alene.

Affinity Diagram

Nedenstående viser vores Affinity Diagram, der er udarbejdet efter vores empiriindsamling. Resultaterne danner grundlag for, hvordan vi senere hen vil designe vores prototype. Det er også resultaterne af Affinity Diagrammet, der danner grundlag for vores innovationsspor.

Ud fra vores Affinity Diagram fandt vi frem til at følgende fokuspunkter skulle indgå i vores prototype:

Eksisterende redskaber
* Generelle redskaber
* Redskaber fokuseret på autisme

Design
* Designprocess
* Refleksion
* Konceptelementer

Kommunikation
* Sagkyndig til sagkynding
* Kommunikation i systemet
* Sagkyndig til person med autisme

Autisme
* Karaktertræk
* Facts

Core-design

Innovationsspor 1Dette innovationsspor handler om at fremme selvforståelsen hos borgerne, gennem brugen af systemet og refleksion med en fagperson som kan hjælpe med at skabe refleksion ud fra det som borgeren har lært gennem brugen af systemet. Her er der også mulighed for at forældre kan inddrages og derved bidrage til refleksion. Motivation af borgerne til at bruge systemet er også et vigtigt element, da hvis brugerne ikke motiveres til at benyttet systemet, så mener vi, i dette innovationsspor, at systemet har fejlet. Fagpersonerne kan tilpasse systemet til den enkelte borger ud af hvilke opgaver de finder relevant for borgeren. Til dette er det derfor også vigtigt at der mulighed for, at systemet tilgodeser borgerens individuelle behov, som fagpersonen vurderer.

Innovationsspor 2

Innovationsspor 2

Dette innovationsspor tager udgangspunkt i, at borgeren i fællesskab med sagkyndige vil have mulighed for at reflektere over de data som de har fået ud af systemet. Dette skal netop være med til at give borgeren mulighed for at fremme deres selvforståelse. Det er dog vigtigt at påpege, at fagpersonen skal have været inde og vurdere, i hvilket omfang borgeren skal benytte systemet, og hvilke opgaver der vil være relevante. Dette vil netop give mulighed for at borgerens individualitet bliver sat i fokus, og på denne måde fastholder du borgeren. Individualiteten kan både komme til udtryk procesmæssigt, men det kan også komme til udtryk konceptmæssigt. Fokus er her også på at forældrene også har mulighed for at hjælpe borgeren i refleksionen.

Innovationsspor 3

Dette innovationsspor tager fokus på at borgerne, via møder med andre borgere med autisme, kan opnå selvforståelse. En fagperson skal være til stede som moderator og hjælpe borgerne at dele deres indsigt så en forståelse omkring at andre sidder i samme situation/med samme problemer kan hjælpe borgerne med at beskrive deres problemer eller at få nye ord til at beskrive problemerne fra ligesindede individer. Sagkyndige skal havde redskaberne til at kunne hjælpe deres “borger” udenfor mødet.

Innovationsspor 4

Afslutningsvist – efter møde med casepartner – valgte vi at lave en kombination af spor 1 og 3, så vi fik motivation koblet på som endnu et kriterie på innovationsspor 3.

Ideation-resultater

Vores ideer er udarbejdet efter vores How Might We-spørgsmål: Hvordan facilitere vi et fællesskab som hjælper børn med autisme til at opnå større selvforståelse og føle sig som superhelte?

Idé 1

Designe et system som tager udgangspunkt i Let’s Visualize Its funktionsområder, hvor borgeren med autisme designer et fabeldyr som skal være borgerens støtte og guide gennem systemet. Fabeldyret vil være styret af en fagperson, hvilket vil sige at borgeren altid kan komme i kontakt med en fagperson uden at følge at borgeren rent faktisk føler at de snakker med en fagperson. Borgeren kan også vælge at tage sit fabeldyr med på tur sammen med andre personer med autisme, så de kan vise dem frem til hinanden og snakke om, hvordan fabeldyret har hjulpet dem i deres selvforståelse.

Idé 2

Et system, hvor børn med autisme i alderen 6-11 år møder en forud-lavet avatar (de kan ikke lavet noget om ved den) for at barnet kan opnå selvforståelse. Denne avatar (AI) har barnet med autisme mulighed for at hjælpe med basale (og ikke-basale) opgaver. Denne avatar er også en man kan hjælpe i plenum ved at flere børn med autisme i fællesskab – med en fagperson – kan hjælpe avataren med opgaverne. 

Idé 3

En simulation, hvor man spiller som en detektiv og derved undersøger hvordan man begår sig i sociale normer og tolker sociale koder. Fællesskab heri indebærer en fagperson som kan se børnenes svar og derved reflektere over deres “detektiv”-profil de har skabt efter forløbet.

Sketches & prototypes of the concept

Ovenstående viser sketches af vores tre ideer. Efter design critique med en anden gruppe, kom vi frem til at kombinere ide 1 og ide 3, hvilket har medført følgende prototype: https://www.figma.com/file/OTBNH5o3qsM0VGZh2wjsOU/Id%C3%A9-1-og-valgt-id%C3%A9?node-id=0%3A1&t=bNKkD9tNaAclWxsq-1

Prototypen er udarbejdet ud fra nedenstående sketch: