Center For Døvblindhed

Casebeskrivelse:

Mange døve har ikke særligt veludviklede taleevner. Dette skyldes manglende stimuli af sprogcenteret i hjernen og den manglende evne til at kunne høre sig selv snakke. Døve har endvidere problemer med at forstå det skrevne og talte sprog, da tegnsprog har andre regler end det tilsvarende skrevne og talte sprog. Dansk tegnsprog har blandt andet ikke samme ordstilling som dansk og har desuden ingen forholdsord eller ordbøjninger. Der er således tale om to vidt forskellige sprog.

Under projektet har vi fundet tre hovedproblematikker:

1. Arbejdshukommelse

Flere døve har problemer med arbejdshukommelsen – forbindelsen mellem korttidshukommelse og langtidshukommelse. De mangler værktøjer og systemer til at håndtere og huske, da mange gængse værktøjer og metoder er baseret på lyd. Dette gør det svært for dem at huske, hvad de har arbejdet med, hvilket vanskeliggør læringsprocessen ift. at beherske dansk.

2. Døve

Grundet skellet mellem dansk tegnsprog og det danske sprog har en stor del af døve problemer med at læse og skrive. Dette skaber problemer på arbejdspladsen og under studiet for den døve, da information går tabt og der opstår miskommunikation.

3. Døve, der er ordblinde

Udover de problemer, den gennemsnitlige døve har med det danske sprog, er der også en gruppe af døve, der også er ordblinde. Denne kombination besværliggør læringsprocessen yderligere for den døve.

Uddybende problematikker

Som døv kan man have store problemer med både det talte sprog og det skrevne sprog – og man kan selvfølgelig heller ikke høre. Det skaber et stort skel mellem den døve verden og den hørende verden.
De døve er afhængige af hukommelse, da de ofte har svært ved at læse det danske, og de lærer udenad, hvordan de skal gebærde sig – ofte uden at forstå den underliggende betydning af deres handlinger. Det offentlige system er baseret på den hørendes verden og er derfor svært tilgængelig for den døve, der konstant støder ind i ekstra forhindringer, der skal overkommes, for at være på niveau med den hørende og få udlevet sine drømme.
De døve føler sig ikke ligeværdige med hørende og føler sig ofte dummere og mindreværdige ift. andre mennesker. De har brug for bekræftelse og en forsikring om, at de er lige så gode som alle andre.
De døve kan føle sig isoleret pga. af deres handikap og søger fællesskab med andre døve. Døve søger tryghed i familien, og denne er deres kerne. De vil gerne være med i de hørendes verden men er ikke trygge ved den, da den er delvist fremmed for dem. I undervisningssammenhænge har døve det ligeledes svært, hvis de ikke er i et trygt miljø sammen med andre døve og undervises på tegnsprog – et sådant miljø giver dem overskud til at lære mere.

PROBLEMFORMULERING

Hvordan kan man lave et digitalt værktøj til døve, som kan hjælpe dem til at lære sprog og grammatik.

Primær fokus

Det problem, der primært skal løses, er det problem, døve har med at forstå det danske sprog og oversætte fra tegnsprog til dansk.

Sekundær fokus

Der fokuseres i mindre grad på problematikken omkring døves problemer med arbejdshukommelsen, da dette problem anses som værende en underliggende kategori indenfor det primære problem.

Primær målgruppe

Den primære målgruppe er døve, som har problemer med at lære og forstå det danske.

Anden målgruppe

Der fokuseres i lav grad på døve ordblinde, som udover at have problemer med at forstå det danske sprog, også har problemer med at visualisere og oversætte ord til billeder.

Konceptidé 1 – Gramma Schock

Konceptidé 2 – Sentence Creator

Konceptidé 3 – C u b e


Dette koncept drager pareleller til sifteo.

Konceptidé 3 – Gramma Ball

Konceptidé 4 (1/2) – Grammy The Dragon Ball Z-spoof

Konceptvideo:

Designprocess:

Uge 1 mandag d. 9/9 – fredag d. 13/9-2013

Allerede fra første dag har vi i gruppe 11 skullet forholde os til en masse nye indtryk. At blive fortrolig med omgivelserne (især at finde vej) var én ting, mens en anden var at finde os til rette i gruppen. Vi er to studerende fra interaktive digitale medier, en fra oplevelsesdesign, to fra arkitektur og design samt en fra forretningsinnovation*, og kommer derfor fra flere forskellige baggrunde med hver vores perspektiv på problemstillingen.

2013-09-10 12.27.02
Hvor er de to andre…?

En tredje ting var casen. Udover at vi på dag et blev fordelt i grupper, mødte vi også vores rekvirent, speciallæreren og voksenunderviseren Lene, og hendes elever* på centeret for døvblindhed og høretab. Vi befandt os således hver især i et helt andet univers, end hvad vi er vant til, med mennesker, der var mere eller mindre fremmede for os. Dette kunne have været en skræmmende oplevelse, men vores egen åbenhed over for de døves verden blev mødt med en lige så stor åbenhed, og vi havde en fantastisk god dag – og vi var vist den eneste gruppe, der fik kage den dag…

Casen vi fik præsenteret omhandlede voksne døves vanskeligheder med at læse og skrive, da denne kommunikationsform kan virke meget fremmed for dem. Døve tænker meget visuelt, hvilket også kommer til udtryk i tegnsprog, men problematikken opstår, når de skal vende sig til at tænke i lyd.

I denne første uge har vi først og fremmest beskæftiget os med at forstå de døve. Om onsdagen besøgte vi igen Lene og nogle af hendes elever, som vi fik lov at følge i et IT-undervisningsforløb.
Materialet, vi hovedsagligt fik indsamlet via video, søgte vi at tolke gennem metodiske værktøjer, vi sideløbende fik undervisning i. Sandplay* var især behjælpelig i forhold til at få sat ord på vores opfattelse af det at være døv.

2013-09-13 10.20.05
Vi bager sandkage.

Uge 2 mandag d. 16/9 – fredag d. 20/9-2013

I løbet af denne anden uge har vi indsnævret vores problemfelt. Der var i starten af ugen en uklarhed om, hvorvidt vi ville beskæftige os med en kombination af ordblindhed og døvhed, døvhed alene eller ordblindhed alene. Selvom vi alle kunne se et kæmpe potentiale i alle arbejdsområderne, kunne vi mærke, at vi havde brug for at tage en beslutning og komme videre i vores arbejdsproces.
Derfor valgte vi at rette vores optik mod døve og deres læsevanskeligheder.

Page_1

Vi har arbejdet flydende mellem at generere ideer og at visualisere dem – noget, vi har glædet os meget til. Eksempelvis har vi forsøgt at illustrere potentialet for vores Cubes*, samtidig med, vi har brainstormet andre ideer.
Således har vi brugt en del tid på at klippe-klistre og lege med videoklip i Premiere Pro, men vi har ikke glemt den egentlige mening* med vores arbejde. Vi har bevaret vores kritiske sans og har hele tiden haft in mente, at vores projekter også skal være en hjælp for de døve.

Da vi har valgt at sætte fokus på de døves problemer med at lære at læse, har vi arbejdet meget med grammatik og hvordan, vi kan hjælpe de døve med at beherske den. Således er vi kommet frem til vores førnævnte Cubes-projekt, der består af X* antal klodser med interaktive skærme, der reagerer på, hvordan brugeren sammensætter dem, samt to former for spil med fokus på grammatik.

2013-09-20 12.57.22
Fredag eftermiddag.

Uge 3 mandag d. 23/0 – fredag d. 27/9-2013

Vores rekvirent, Lene, besøgte os om mandagen for at blive orienteret om, hvor langt vi er nået i processen. I denne uge skal vi beslutte os for og færdiggøre et koncept, som vi om fredagen skal præsentere for vores medsstuderende og disses rekvirenter foruden vores egen.

Vi oplevede først og fremmest, at hun var rigtig positivt stemt over for vores ideer, og at hun var spændt på at se det færdige resultat. Vi brugte resten af mandagen på at beslutte os for hvilken idé, vi ville arbejde videre med og kom frem til, at den mest hensigtsmæssige ville være app’en Sentence Creator.

2013-09-23 13.51.29

Udvælgelsesprocessen mandag eftermiddag.

Selvom vi næsten alle nærede en forkærlighed for vores Cubes, mente vi ikke, den ville være ideel; den er bedre egnet til ordsammensætninger og meget korte sætninger, da den afhænger af antallet af terninger. Det ville således kræve relativt mange terninger, før spilelementet og sværhedesgraden i Cubes kunne udvikle sig. Vi blev enige om, at spillet Sentence Creator havde mere udviklingspotentiale, da man på en skærm ikke på samme måde er begrænset af fysiske figurer.

Næste skridt var nu at planlægge konceptvideoen. Vi valgte at bruge stop-motion, hvor vi udklippede figurer i fint og farverigt karton, da en af vores gruppemedlemmer har erfaring med denne metode. Vi hyggede os derfor resten af ugen med at skrive story boards, klippe-klistre, redigere video.

2013-09-23 15.08.10
2013-09-24 10.18.31
2013-09-24 13.09.01
2013-09-24 13.18.09
2013-09-24 14.20.23
2013-09-25 14.58.01

Enough said – vi har haft det rigtig sjovt!

Signing the credits

Der bliver skrevet under på credits på akrobatisk vis!

2013-09-26 15.39.23

That’s all, folks!

Asger Høgsaa

Læser kandidaten Entrepreneurial Engineering. Har fungeret som gruppens ‘creative’ konsulent og kagebringer.

Mail: ahoegsaa@gmail.com

Caroline Henriques-Nielsen

Er igang med en kandidat i Oplevelsesdesign og har en bachelor i Karakter-animation. Desuden gruppens stop-motionekspert.

Mail: carolinehenriquesnielsen@gmail.com

Michael Lund

Studerer kandidat i Interaktive Digitale Medier. Har været gruppens altmuligmand på redigeringer, optagelser og web-relaterede opgaver. And the maker of freshly baked buns!

Mail: mail@milu.dk

LinkedIn

Nicoline Sofie Jensen

Studerer industrielt design og har sørget for gode vindruer til gruppen.

Mail: Nicolinesj@hotmail.com

Nadiim Nafei

Super-awesome-creative-guy, situated in Aalborg, Denmark. Working with multiple areas of art & design.

Website

LinkedIn

Ida Nebeling Hedegaard

Er studerende på kandidaten i Interaktive Digitale Medier. Har fungeret som gruppens hovedskribent her på koncept-siden og er meget kompetent til at klippe bogstaver ud i karton.

Mail: ida.n.hedegaard@gmail.com

LinkedIn