Group 6 – 2021

Concept video 

Our concept video is produced based on the knowledge we have gained throughout the last couple of weeks.  

The video visualizes a concept for AskCody, were features and information about sustainability and hybrid work are incorporated. The features makes users aware of how their choices related to a meeting have an impact on the environment. These choices may be what kind of food, what kind of room for the meeting and so forth. These choices will be shown to the users on the basis of a CO2 budget, where the CO2 footprint of all kind of food or materials etc are shown. The company and the employees’ personal CO2 footprint will be stored in AskCody’s already existing program Insights. The company will be able to use this budget to abide by global CO2 goals and to promote their company as a green, based on a dataset.  

Case beskrivelse 

AskCody is a digital PropTech scale-up. Property in Demark is known to be responsible for approximately 40 % of the CO2 emission. See more about PropTech in general at proptechdk.dk/  

With the Covid-19 pandemic we have seen a great adoption of virtual platforms for collaboration such as Teams and Zoom, and a need for companies to embrace Cloud bases solutions for managing their data. With the reopening of many societies after the pandemic, we see employees and employers continue to embrace remote working with its benefits of less commuting and flexible work hours.   

Companies now look to explore and new way of working, also known as the hybrid model, where employees are both working from and outside the office in a more or less structured way. See more about hybrid work at https://www.microsoft.com/en-us/resilience/hybrid-work-solutions and the AskCody website. 


Indsamling af data  

Dag 1:  

På første dagen af designsprintet, blev vi introduceret til casen og case partneren AskCody, hvorefter vi i gruppen undersøgte nærmer omkring virksomheden og dens produkter. Ydermere blev der forberedt spørgsmål til casen samt virksomheden, til første møde med AskCody.  

Dag 2:  

Da feltarbejdet først var onsdag den 3. november, blev dagen brugt på at undersøge AskCody yderligere. Ligeledes blev der udarbejdet spørgsmål til AskCody. Endvidere foretog vi relevant research omkring persuasivt design, CO2 samt madspil, hvorfor en bredere viden omkring aspekter i casen, blev opnået inden feltarbejdet.  

Dag 3:  

Feltarbejde i virksomheden i form af observation, præsentation med mulighed for uddybende spørgsmål samt interaktion med produkterne.  

Dag 4:  

Vidensdeling i form af noter og videomateriale fra gårsdagens feltarbejde. Den indsamlet data blev diskuteret og der blev udformet et Affinity diagram.  Affinity diagrammet er udformet pba. både ustrukturerede og strukturerede interviews i forbindelse med flere præsentationer af AskCody’s medarbejdere, samt både ustruktureret og struktureret observation af novice- og ekspertinteraktion med produkterne.

Affinity diagrammet er inddelt i fem hovedkategorier og to underkategorier, henholdsvis produkt, med underkategorier features og brugervenlighed, kunder, bæredygtighed, AskCody, Microsoft og hybrid. 

Underkategorien features dækker over de egenskaber de nuværende produkter besidder, hvor underkategorien brugervenlighed indebærer, hvorledes brugeren finder produkterne brugervenlige eller ej. Ligeledes hvilke problematikker der på nuværende tidspunkt er samt relevante tiltage til at forbedre brugeroplevelsen. 

Kunder kategorien dækker over, hvilke aspekter af produkter de finder fordelagtige eller udfordrende, brugerinteraktion samt implementering. 

Bæredygtighed indebærer hvad AskCody og Microsoft på nuværende tidspunkt gør samt hvad deres kunder efterspørger. 

AskCody & Microsoft dækker over, hvordan de to virksomheder samarbejder samt datahåndtering i AskCody 

Hybrid indeholder notater omkring hvilke muligheder der på nuværende tidspunkt er i henholdsvis AskCody og Microsofts produkter. Yderligere hvordan fremtidige features kan understøtte hybridarbejde. 

Ved udarbejdelsen af Affinity diagrammer har vi fundet frem til, at AskCody på nuværende tidspunkt ikke har fokus på bæredygtighed, de læner sig op ad, hvilke tiltag Microsoft foretager og er forholdsvis låst i forhold til de er så tilknyttet til Microsoft. Derfor er det i de små, AskCody formoder de kan gøre en indsats, for at få deres kunder til at tænke mere bæredygtigt. De ønsker ligeledes at implementere features der understøtter hybridarbejde, hvilket også er et stort fokusområde hos Microsoft. Ifølge AskCody viser kunderne på nuværende tidspunkt, ikke interesse for bæredygtighed igennem deres produkter. 

https://app.milanote.com/1MIz0I1L31h87F?p=Rj9DlSJIOS7

Dag 5: 

Vi har i gruppen udarbejdet tre innovation tracks for at specificere vores core design. De tre tracks er udformet ud fra den indsigt vi har fået i forbindelse med research, observationer og interviews med AskCody. Denne indsigt er hermed blevet oversat til kvalitetskriterier. Yderligere har vi haft et møde med AskCody, hvor vores core design blev præsenteret. Mødet blev udformet online, hvor hvert gruppemedlem var placeret hver for sig. Det fandt vi fordelagtigt, da alle studerende er bekendt med online kommunikation. Vi vurderede ligeledes at kvaliteten af interviewet var bedre, da observatørerne kunne notere relevante observationer, uden at forstyrre interviewet i forhold til tastatur støj. Efter mødet med AskCody evaluerede vi udfaldet. 

Innovation track 1 – Brugervenlighed 

Primary: Brugervenlighed 

Secondary: Færre kliks 

Tertiary: Customization 

Quandary: Redesign 

Det første koncept har udgangspunkt i forbedring af brugeroplevelsen i AskCodys produkter. Det er en alt overskyggende faktor, at produkterne har en vis grad af brugervenlighed, da produkterne ellers ikke findes hensigtsmæssige. Der blev i forbindelse med interview og observation lagt vægt på at brugerne foretrækker at en interaktion i forbindelse med møde booking, bør indebære få kliks, da tid er penge. Ydermere er det relevant at brugerne kan tilpasse systemerne, så de passer bedst muligt til interaktionen i en given virksomhed, hvilket også har en positiv effekt på brugervenligheden, da forskellige bruger har forskellige kriterier til et system. Disse tiltag sker på baggrund af en redesign af allerede eksisteren produktdesign, det gør at produkterne stadig forbliver intuitive, hvilket brugeren ifølge AskCody forbinder deres produkter med. 

Innovation track 2 – Bæredygtighed 

Primary: Bæredygtighed 

Secondary: Kunde involvering 

Tertiary: Oplysende 

Quandary: Nudging 

Det andet koncept omhandler implementering af bæredygtigt tiltag og brugerens muligheder for miljømæssige valg i AskCodys produkter. Her er det primære kriterie bæredygtighed, det er på nuværende tidspunkt ikke et aspekt, AskCody ligger vægt på, men vil formentlig blive en uomgængelig faktor i fremtiden. Det er i forbindelse med den grønne udvikling, relevant at ledelsen hos AskCodys kunder, finder det bæredygtige tiltag fordelagtigt, ellers vil tilføjelsen af features der understøtter bæredygtighed falde til jorden. Produktdesignet skal være oplysende og ikke belærende, da det vil ”tvinge” brugeren til at tage et oplyst valg i forbindelse med bæredygtige. 

Innovation track 3 – Hybrid 

Primary: Hybrid 

Secondary: Fleksibilitet 

Tertiary: Overskuelighed 

Quandary: Customization 

Det tredje koncept indebærer, hvilke kriterier der kan tilføjes til AskCody produkter, så de understøtter hybridt arbejde i deres produkter. Det er et ønske fra AskCodys side at implementere features, der gør hybridt arbejde nemmere. Det vil sige at der er klarhed omkring, hvor de forskellige brugere befinder sig (fysisk eller online), hvorfor det formentligt gør kommunikationen medarbejderne imellem mere ligetil. Som i de to andre innovation tracks, er overskuelighed en nødvendighed, når et produkt redesignes. Det vil sige at det er lige til for brugeren at tilgå produktets hybrid features og ikke afvigere kraftigt fra det eksisterende design. Ydermere er det individuelt for de forskellige brugere, hvordan de anvender hybridt arbejde, hvorfor det er essentielt at produktet kan tilpasses de forskellige virksomheders kriterier. 

 https://app.milanote.com/1MIVeU1WA7Qcat?p=h4dX0fOc8N0

Dag 6:

Vi har som følge af idegenereringsprocessen i arbejde med HMW spørgsmål fået sporet os nærmere ind på retningen for vores designforslag. HMW spørgsmålet blev formuleret med grundlag i de core designs vi talte med AskCodys repræsentanter om til case partner meeting 2. 

Vores HMW spørgsmål lyder som følger: Hvordan skaber vi overblik over stakeholders’ tilstedeværelse (hybrid) og CO2 udledning? Efter endt idegenereringsproces valgte vi 3 ideer, som passer bedst på vores HMW spørgsmål. De 3 ideer som kan hjælpe med at udfolde HMW spørgsmål er gamification af CO2 udledningCO2 budgetter og hybridfunktion. Underpunkter til de 3 ideer fremgår af skemaet nedenunder.

Denne proces har klargjort for os, at vi vil arbejde videre med et koncept, hvor vi implementerer elementer kendt fra spilverdenen ind i mødebooking/mødeafholdelse. Disse spilelementer skal være med til at reducere CO2 udledningen i virksomheder, der er kunder hos AskCody. Et grundlag for at kunne reducere CO2 udledning er at vide hvor meget CO2 diverse handlinger eller materialer udleder. Derfor vil vi skabe et budget, der skaber et sådant overblik. Ligeledes er det vigtig for os at inddrage et element i designforslaget, som gør hybridarbejde mere overskueligt.

https://app.milanote.com/1MK1tx1Lf5iGf1?p=U0uSjG3OUBN

Dag 7:  

Dagen gik med at generere ideer, som blev noteret og evalueret. Ideerne blev udformet på baggrund af HMW-spørgsmålene fra dagen før. AskCody fandt henholdsvis track 2 og track 3 interessant, hvorfor ideerne indeholder elementer fra de to.  

Dag 8:  

Først på dagen blev det fastlagt, hvilke ideer der skulle udformes en video sketch til. Vi har valgt at gå videre med tre ideer, som vil blive udfoldet nedenfor.  

Ide 1:  

Den første ide viser, hvordan et møde kan gøres hybrid med særlig fokus på at mindste CO2 aftrykket. Her er det muligt for mødedeltageren, person B, at vælge, om personen vil deltage fysisk eller online til mødet, og der vil desuden blive oplyst hvilket valg der vil være mest hensigtigtmæssigt i forhold til CO2 atryk. Hertil vil det også være muligt for mødeholderen, person A, at se, om hvordan mødedeltageren er til stede ved mødet. Herefter er det muligt for person A at bestille catering til person B. Når person A skal vælge menu, vil det af siden fremgå hvilket der er det mest bæredygtige valg at bestille. Disse valg og oplysninger vil fremgå at et CO2 budget, som person As leder vil få oplyst, hvorefter person A vil få udbetalt bonus, der svarer til besparelsen af CO2 gennem en given periode. 

Ide 2:  

Denne ide viser, hvordan man kan implementere elementer og features der understøtter både hybridt arbejde og bæredygtighed samt hvordan medarbejderne kan holdes op på, hvorledes de grønne tiltag bidrager til virksomhedens CO2 besparelser og den personlige CO2 besparelse. AskCody har fire primær services, hvor denne ide indeholder aspekter fra alle fire og hvordan features i disse services kan implementeres, således at hybridt arbejde og bæredygtighed understøttes og er tydeligt på siderne.  

Ide 3:  

Ligesom virksomheder har et lønbudget, så vil virksomheder ved denne ide have et CO2 budget. CO2 budgettet indeholder både områder som kost, lokaler, transport etc. I CO2 budgettet fremgår enkelte elementers CO2 aftryk, og hvis virksomheder overholder de gældende CO2 krav fra myndighederne, så vil et sådant budget kunne bruges til at markedsføre sig selv som en grøn virksomhed, baseret på helt konkrete data.