#GetWasted – Group 8 – 2022

Casebeskrivelse

Vores case tager udgangspunkt i Skive Festival med henblik på en digital understøttelse af bæredygtig festivalsadfærd. Skive Festival er en tre dages musikfestival, som afholdes hvert år i den første weekend af juni. Festivalen finder sted på strandtangen ved lystbådehavnen i Skive, hvor der sidste år samledes 11.000 mennesker til festlighederne. Skive Festival ønsker hjælp til at blive en mere bæredygtig og grøn festival. Her efterspørger de idéer til, hvilke former for digital, fysiske nudging og adfærdsdesign tiltag, der kan tages i brug for at styrke festivalens bæredygtighed her med fokus på madspild, affaldshåndtering og -sortering, samt markedsføring og branding. Det vil sige, at Skive Festival håber på at styrke deres gæsters adfærd og oplevelse af at agere bæredygtigt i løbet af festivalen, samtidigt ønsker de at synliggøre deres brand med afsæt i fremtidige grønne tiltag.

Gruppemedlemmer

Anastasiya Donchulyesko (Interaktive Digitale Medier)
Anne-Sofie Færk Spens (Informationsvidenskab)
Kristoffer Lund Jensen (Interaktive Digitale Medier)
Laura Lykke Nielsen (Interaktive Digitale Medier)
Rebecca Traberg (Oplevelsesdesign)

Concept video

The Design Proces

Afrapportering af feltarbejde

Indledningsvist havde vi et interview med Morten Riisgaard fra Skive Festival, som gav os et indblik i festivalen, samt hvilke problemstillinger de søgte løsningsforslag til. I interviewet blev der sat fokus på bæredygtighed og Rent Liv, som Skive Festival gerne vil støtte mere. Derudover fik vi indblik i, hvilke problemstillinger og udfordringer, som er størst, set ud fra Mortens perspektiv, samt hypoteser om hvordan tingene hænger sammen i praksis. 

Dernæst sendte vi to repræsentanter fra gruppen ud til et interview med Peter Richardt fra Venue Manager. Dette interview gav et indblik i de forskellige teknologier, som Venue Manager producerer for en række festivaler, og hvilke af disse Skive Festival også benytter sig af, og Peter introducerede dertil også en såkaldt ‘white-label’-app, som de sælger. Det gav endvidere et indblik i, hvilke teknologiske aspekter, som Skive Festival allerede selv har overvejet at implementere, samt problematikkerne, ift. bæredygtighed, f.eks. ved implementering af plastikarmbånd med chips. 

Ydermere havde vi også et interview sammen med de frivilliges koordinator Hans-Jørgen Pedersen. Dette gav os et indblik ind i de forskellige opgaver de frivillige varetog, samt de udfordringer der kan være ved at varetage de forskellige opgaver. Derudover gav Hans-Jørgen en række potentielle forslag til måder hvorpå oprydningsarbejdet kan gøres nemmere, samt mere bæredygtigt.

Vi har også anvendt netnografi til vores empiriindsamling, hvor vi på Skive Festival’s Facebook-side fandt kommentarspor, der omfattede festivalgæsternes løsningforslag til at gøre Skive Festival mere bæredygtig. Dette gav endvidere et indblik i, hvad der vil motivere festivalgæsterne til en mere bæredygtig adfærd. 

Derudover har vi fundet forskellige artikler, som har givet nogle indsigter af festivalgæsternes attitude til affaldshåndtering på festivaler, andre festivalers tiltag i forbindelse med bæredygtig adfærd, samt viden om, hvordan konteksten, som vores løsning skal indgå i, ser ud.

Affinity Diagram

Efter vores indsamling af empiri, som præsenteret ovenover, påbegyndte vi arbejdet med vores Affinity Diagram ved hjælp af KJ metoden. 

Vi valgte at bruge det digitale værktøj Miro til at visualisere vores Affinity Diagram, idet det gjorde arbejdet meget overskueligt for alle gruppemedlemmerne, da vi alle havde adgang til værktøjet på samme tid, og vi kunne diskutere og ændre på de små post-it sedler efter behov. 

KJ-metoden består af seks trin ‘label making’, ‘label grouping’, ‘pattern recognition’, ‘insights formation’, ‘categorisation and selection of insights’ og ‘explanation’.

Nedenfor ses vores arbejde og resultatet af Affinity Diagrammet:

Core Design

En metode hvorigennem man opbygger et system med henblik på at finde frem til kernekriterierne indenfor det opstillede system. Der arbejdes med få kernekriterier. Designet udvikles med kernekriterierne i fokus. Core Design er en agil metode, der gør det muligt at holde designet op mod kriterierne og teste designets kvalitet igen og igen. 

Med udgangspunkt i affinity diagram, herunder KJ-metoden, har vi valgt at opstille tre forskellige Core Designs/innovationsspor. 

Under innovationsspor 1 opstilles kernekriterierne overfor festivalgæsterne. Under innovationsspor 2 og 3 opstilles kernekriterierne hhv. overfor de frivillige og Skive Festival. 

Jobs-to-be-done

  • Innovationsspor 1: Løsningen skal først og fremmest være motiverende for festivalgæsterne, eftersom vi ud fra empirien har fundet det effektivt med tiltag, hvor der indgår belønninger, før der rigtig sker noget ift. at få dem til at smide affald ud. Hertil skal løsningen også kunne oplyse festivalgæsterne om bæredygtige handlingsmuligheder, og samtidig være inkluderende, grundet festivalens brede målgruppe. 
  • Innovationsspor 2: Løsningen skal bidrage til mere bæredygtig affaldshåndtering gennem bedre organisering af de frivillige, samtidig med at den skal motivere og informere festivalgæsterne. 
  • Innovationsspor 3: Løsningen skal bidrage til, at Skive Festival støtter mere op om Rent Liv, hvilket skal ske gennem bedre oplysning om bæredygtige tiltag, samt hvordan festivalgæsterne selv kan bidrage konkret til dette mål, og som gerne skulle give festivalen et image, der ender ud i mersalg. 

Vi fik i samarbejde med vores casepartner fundet frem til et nyt innovationsspor, der blander innovationsspor 2 og 3.

Core design over vores endelige prototype

Vi har dermed lovet en løsning, der først og fremmest bidrager til handlen blandt festivalgæsterne med bæredygtig affaldshåndtering i fokus, hvilket skal ske gennem motivation af disse i form af belønninger. Derudover skal løsningen skabe bedre sammenhæng mellem Skive Festival og Rent Liv ved at informere omkring Skive Festival’s rolle i dette samarbejde, samt hvilke handlingsmuligheder festivalgæsterne har ift. bæredygtig affaldshåndtering.

HOW MIGHT WE

  • Turn waste management into a game that makes guests have the time of their lives?
Herefter gik vi igang med at generere 8 forskellige idéer ud fra vores HMW-spørgsmål.

Beskrivelse af mindst tre forskellige ideer til konkrete løsning (i post-it form):


  • Testbare prototyper (se nedenfor i næste sektion)
  • Færdig prototype af konceptet med beskrivelse
  • Konceptvideo, der viser jeres koncept i kontekst og med designprocessbeskrivelse.

Sketches & prototypes of the concept

Prototype 1: Clean Camp Konkurrence gennem brug af Instagram

Clean Camp, en daglig konkurrence hvori alle der bor på campen kan poste et billede af deres område med #GETWASTED / #GETWASTEDSKIVE på Instagram, billedet skal inkludere dagens BEAT for at være gyldig, den reneste camp får en belønning.

Prototypen kan tilgås via:
https://www.figma.com/file/qURagL8UY0a3blmULhCN32/Skive-Festival-Clean-Camp-konkurrence?node-id=0%3A1


Prototype 2: Get Wasted Team af frivillige

Frivilligt #GETWASTED team, der operere på camp området. Deres primære opgaver vil være at mindske affald på campområdet. Dette skal ske bl.a. ved uddeling af affaldsposer til campsne, praktisk information til gæsterne, og konkurrencer på camp området.

Prototype 3: Get Wasted område

GETWASTED-område, hvor Rent Liv holder til og hvor fokus er på bæredygtighed. Her tænker vi, at der kan opstilles forskellige ‘mini-games’, som bidrager til bæredygtig affaldshåndtering på en måde, som både er sjov og værdiskabende for festivalgæsterne. Derudover kan der opstilles en swap-shop, der drives af frivillige, hvor festivalgæsterne har mulighed for at komme af med diverse ting, eller anskaffe sig ting de mangler, som andre festivalgæster har afleveret – tingene genanvendes. 

Prototypen kan tilgås via følgende link:
https://www.figma.com/file/phRy3ddyC5qHD699PPq8yV/GETWASTED?node-id=0%3A1Design Critique

Da vi havde vores prototyper klar, var næste skridt for vores videre proces at få design critique af en opponentgruppe. Det var en ekstrem brugbar proces for os, da vi blev opmærksomme på nogle meget konkrete mangler ved vores prototyper. Ved prototype 1, som omhandlede Clean Camp konkurrencen på Instagram, handlede kritikken primært om placeringen af opslagene på Instagram. Vores prototype forslår at opslaget optræder i brugerens feed, men opponentgruppen foreslog, at opslaget i stedet placeres i brugerens story, med det argument at billeder med camp områder og skrald ikke er visuelt attraktive at have på sin Instagramprofil. Det var en god pointe, som vi ikke selv havde tænkt over, og førte til en iteration af prototypen. Ydermere mente opponentgruppen, at der var en klar sammenhæng mellem de tre prototyper, og derfor en god mulighed for at fusionere de tre i ét endeligt koncept under navnet #GETWASTED.

Det endelige koncept

Det endelige koncept #GETWASTED er et nyt område på Skive Festival, der består af en række aktiviteter, hvis formål er at skabe grøn adfærd blandt festivalgæsterne, samt bidrage til ny viden om de grønne tiltag der allerede finder sted i Skive Kommune. Ydermere vil det nye område skabe en større sammenhæng mellem Skive Kommune, deres grønne initiativ ‘Rent Liv’ og Skive Festival så de tre organisationer gensidigt bakker op om hinanden. De forskellige aktiviteter ved #GETWASTED området består i vores koncept af et Lykkehjul, en Swap Shop og et Skralde Casino. Ved Lykkehjulet kommer festivalgæsterne med en pose sorteret affald og får lov til at dreje en omgang på hjulet til det stopper, og modtager da en præmie f.eks. en sodavand eller en pose chips. Swap Shoppens formål er at opfordre til genbrug blandt festivalgæsterne, ved at gøre det muligt at aflevere brugt, men genanvendligt festivaludstyr, så andre gæster kan få gavn af det. Skralde Casionet, som reelt kan placeres flere forskellige steder rundt på festivalpladsen har til formål, at opfordre til bedre affaldshåndtering blandt gæsterne, f.eks vil man her kunne “stemme” med sit shotsrør, ved at placere det i én af to gennemsigtige affaldsbeholdere. Limen i vores koncept er det ny oprettede frivillige team #GETWASTED, der vil være til stede på området og stå for aktiviteterne, dele affaldsposer ud på campområdet og derved give information om affaldshåndtering på Skive Festival.

Konceptvideo proces:

Vi valgte at lave en stopmotion video. Hertil udarbejdede vi egne illustrationer vha. Figma.
Til at filme selve videoen har vi gjort brug af appen “Stop Motion”. Videoen blev redigeret i Premiere Pro.