HjørringLIVE II

Casebeskrivelse:

BRUG HJØRRING LIVE
Hjørring LIVE er et studiestartevent, arrangeret af Hjørring Kommune i samarbejde med byens uddannelser, kultur-, handels- og foreningsinstitutioner. Hjørring LIVE er én dag, hvor de studerende i ”The Game” konkurrerer mod hinanden på tværs af studierne – det er forretning- og foreningslivet der står for konkurrencerne.

Vi ser et stort, men dårligt udnyttet, potentiale i Hjørring LIVEs app, som vi ønsker at optimere. Dette vil vi gøre ved at bruge den allerede eksisterende app, der i forvejen er installeret på de studerendes smartphones, da den også anvendes på selve studiestartsdagen.

App’en skal være en kommunikationsplatform der giver
.. virksomheder og organisationer i Hjørring muligheden for at kommunikere direkte til de unge via et fælles medie.
.. brugeren muligheden for at personaliserer appen, så tilbuddene er tilpasset til den enkle person.
.. de unge i Hjørring et overblik over, hvilke aktiviteter der foregår i Hjørring.

Konkurrencen ”The Game” skal udvides, så
.. konkurrencen på selve studiestartsdagen bliver et helårs konkurrence mellem studierne.
.. de forskellige organisationer arrangerer et eller flere pointgivende events om året. Eksempelvis ved at donere blod, at gå i teateret eller at samle skrald.
.. konkurrenceelementet bliver større ved at lave flere ”små” konkurrencer med præmier i stedet for blot en stor.
.. de unge kan få en ”gulerod” for aktivt at deltage i Hjørrings lokalsamfund.

Konceptvideo:

Videoskitser:

HjørringLIVE hele året

The Game året rundt

The Game i hele landet

Designprocess:

UGE 1 – Startup Og Fieldwork!

Vi besluttede hurtigt, at vi i feltarbejdet vil kunne drage stor nytte af, at inddrage de involverede parter i Hjørring LIVE. Det resulterede i en udflugt til Hjørring, hvor vi fik et markant bedre indblik i rammerne omkring Hjørring LIVE samt byen generelt.


Vi besøgte tre af gatekeeperne; Vendsyssel Teater, Vendsyssel Historisk Museum og Projekt Bæredygtig Kommune. Via personlige interviews fik vi belyst deres holdning samt udbytte af eventet, hvor vi valgte en eller to interviewere og resten af gruppen tog forskellige observerende roller.

Et naturligt led i research fasen var at inddrage de vigtigste – nemlig deltagerne. Vi afholdt fokusgruppeinterviews hos to gymnasieklasser, hvor vi fik deres holdning til Hjørring LIVE, samt dets mangler og potentiale. På den måde tog vi større del i interviewet og gjorde det til en diskussion omkring arrangementet, hvor både interviewer og den der blever interviewet kommer med idéer og løsninger.

Om eftermiddagen gik turen til UCN og Hjørring HTX, hvor vi hos UCN via gruppeinterviews hørte deltagernes holdninger til Hjørring LIVE. Her var der både respondenter, som deltog i år, men også respondenter der havde valgt ikke at deltage. Ved Hjørring HTX benyttede vi fokusgrupper, for at indrage eleverne i designprocessen og få deres synspunkter, idéer og problemer med. Her tog vi igen en observerende rolle, efter et kort oplæg omkring opgaven, hvor eleverne blev inddelt i fokusgrupper og udarbejdede et forbedringsforslag.

For at opsummere ugens indtryk og vidensindsamlingen benyttede vi metoden Object Theatre. Object Theatre handler om at udnytte den “tavse” viden, vi alle gemmer på, ved at opstille en scene igennem små objekter og figurer. Hvert gruppemedlem skal individuelt udvælge en ubestemt mængde objekter og placere dem i “sandkassen”. Det er vigtigt man ikke begynder at tildele hvert objekt værdi under udvælgelsen og kun bruge din intuition. Når gruppen i tavshed føler at sandkassen er fuldendt, begynder den anden fase af metoden, hvor objekterne og scenen skal tildeles værdi. Metoden hjalp os til at finde essensen i HjørringLIVE arrangementet og hvor problematikkerne opstod, ydermere fik vi samlet gruppen, så alle var enige om projektets fokus og omfang.

På baggrund af vores nyetablerede viden udarbejde vi et spørgeskema, som havde til formål at nå ud til flere end vi kunne med personlige interviews. Og for at få nogle tal på folks opfattelse og deltagelse.re. Ved hjælp af spørgeskemaet, outputtet fra Object Theatre og de mange interviews, er der blevet opstillet en række problematikker, som der kan arbejdes videre med.

Se vores flotte spørgeskema

UGE 2 – Brainstorming og Videosketching

Uge to startede ud med et møde med rekvirenten, Dorte Reinholdt. Vi fremlagde vores processvideo og hvad vi havde arbejdet med i den forgående uge, herunder oplysningerne hentet igennem spørgeskemaet. Det indledte en positiv diskussion omkring arrangementet, dets stærke og svage sider og fremtidsmuligheder. Til slut tilbød vi rekvirenten at deltage i en metode hvorved, man kan vægte problemernes relevans i forhold til kerneværdier og over tid.

Metoden kortlægger og skaber overblik over en given problematik, i forhold til tid og erfaring med arrangementet/produktet. Her kan cirklen deles op i et ønsket antal faser. I vores tilfælde før, under og efter studiestarts arrangementet, TheGame i Hjørring. Derefter kan problemerne placeres alt efter hvor de har relevans og hvor de opstår. Ved at tegne indre og ydre cirkler, kan man vægte vigtigheden af de forskellige problematikker eller værdier, ved at sætte det vigtigste i midten. Tegnes der en spiral istedet, kan dette bruges til at kortlægger hvordan nye bruger oplever arrangementet, og hvilke problemer de kan opleve. Jo længere ind mod midten spirallen løber, jo mere erfaren en bruger er man og der kan opstå nye problemer.

Metoden giver i sidste ende et output lignende det, vi fik ud af Object Theatre. – Et bedre overblik over arrangementet, dets kerneværdier og problematikker.

Storyboard

U-CrAc indebærer at hver gruppe skal benytte sig af videosketching, for at illustrere og fremlægge sine idéer og problemer. I gruppen blev der udarbejdet tre forskellige storyboards, der hver især belyser forskellige forskellige problem og løsninger, som service idéen skal løse og/eller forbedre.


Første storyboard illusterer, hvordan en flok ungemennesker ikke har lyst til at gå hver til sit efter skole, men heller ikke lige har noget at lave. De tilgår HjørringLIVE appen og finder ud af at der er et arrangement på teateret, som de gerne vil se.
Dette storyboard illusterer, hvordan de forskellige organisationer og foreninger, får deres indhold ud på appen. Foreninger der ikke er i partnerskab med HjørringLIVE må henvende sig hver gang. Foreninger i partnerskab har selv adgang til at ligge oplysninger og arrangementer op på appen.

Det sidste storyboard illustrerer, hvordan HjørringLIVE kunne være en service til alle nye studerende og tilflyttere til Hjørring by og kommune. Som ny er det altid svært at overskue sine muligheder og hvilke aktiviteter der finder sted. HjørringLIVE appen kan hjælpe brugeren med at danne sig et overblik og møde nye mennesker. Den sidste her er der tegnet på post it’s så der hurtigt

Videosketching

For udfordringens skyld, valgte gruppen at benyttede forskellige filmmetoder til at formidle idéerne. En videosketch, der er filmet med skuespillere og lokationer. En stop motion animation og en computer animation. På baggrund af idéen og storyboards er hver filmmetode blevet sat sammen med en idé.

HjørringLIVE – Året rundt

Vi ønskede i videoen at udvikle Hjørring Live app’en, således virksomhederne kan kommunikere mere direkte til de unge. Herved forsøgte vi at løse flere af vores problemfelter, såsom kommunikationsproblemer, den manglende potentiale udnyttelse og lave en mere klar rød tråd.

Budskabet med videoen er at gøre det nemmere for tilflyttere at falde til i Hjørring.

Vi brugte skuespillere i virkelige omgivelser.

The Game – Året rundt

Vi ønskede at udvikle selve ”The Game” i Hjørring Live. Således The Game ikke blot er et én dags event, men en konkurrence der følger deltagerne i Hjørring Live hele året. Konkurrencen skal foregå via appen, hvor studierne kan følge med i deres placering. Hver måned skal en eller flere virksomheder komme op med et event der giver ”point”, det kan eksempelvis være, at du får point ved at gå i teateret eller ved at samle penge ind til Røde kors.

Herved forsøgte vi at løse problemfelter, som konkurrenceelement, kommunikationsproblemer og manglende potentiale udnyttelse.

Vi brugte grafisk animation, som via stopmotion gjorde billederne levende.

The Game – I hele landet

Den computer animerede videosketch er lavet i et gratis online program, ved navn PowToon. Det er en online service hvori man kan lave små animationvideoer til fremlæggelser og informations formidling. Den passede perfekt til vores storyboard omkring “TheGame i hele landet!”, hvor vores idé er at udvide HjørringLIVE’s studiestart spil, TheGame, til hele landet og hele året, så unge kan optjene point og vinde konkurrencer ved at deltager aktivt i samfundet. Både gennem aktivitter og fritidsforeninger til bloddoner og generel omtanke på miljøet og genbrug. Håbet er at vi på den måde kan informere og “opdrage” landet ungdom til sundere livstil, med kultur, motion og omtanke i højsædet.

UGE 3 – Konceptudvikling!

Tredje uge startede med et møde med rekvirenten, Dorte, hvor de tre videosketches fra anden uge blev fremlagt og diskuteret. Diskussionen gav andledning til nye idéer og i samarbejde med Dorte, blev der fastlagt et mål for det endelige koncept. For den endelige video var der fra Dortes side et ønske om at fokusere på appens samspil med vores idéer og i forhold til idéerne, blev vi enige om at en sammensmeltning af videosketch et og to, ville være en spændende mulighed og konceptvideo. Et nyt storyboard blev diskuteret og forskellige idéer blev snakket igennem, ved hjælp af post-it notes kunne vi let lave om på rækkefølgen og dynamikken i storyboardet.

Dagene op til den store præsentation bliver der arbejdet hårdt for at blive klar med en konceptvideo vi alle kan være stolte af. Det har givet blod på tanden at rekvirenten ønsker at bruge konceptvideoen til, at vise sin app producent hvordan hun ønsker appen skal fungere. Hvis vi vel at mærker laver et præsentabelt resultat.

Den første halvdel af videoen, vil primært bestå af computer animerede billede af appen, der skal formidle dens funktionalitet og benyttelse. Vi går efter en stil der er meget troværdig og skal virke realiserbart.

I den sidste halvdel af videoen vil vi lave en cut-away og skifte stilen over til en tegnet stop motion animation. Skiftet skal symbolisere at vi nu er i fiktion og mere rå koncept, der er knapt så realiserbart og vil kræve mere arbejde fra rekvirenten selv. En mulig fremtidsfunktionalitet.

Videoen bliver klippet sammen og redigeret i en blanding af Adobe Premiere Pro og Apple Motion. Indholdet i videoen i første del af videoen er lavet i Adobe Illustrator og Adobe Photoshop