Nordsøen Oceanarium – Rejsen til søs

Casebeskrivelse:

Oceanariet har ad flere omgange fået tilbygget og ombygget større dele af anlægget – bla. med tilføjelsen af det store Oceanarium i 1998 og en ombygning, som følge af branden i 2003. Flere forskellige selvstændige områder repræsenterer derfor i dag den samlede udstilling, hvilket også betyder at der efterhånden er opstået flere og flere områder af centeret, hvor gæsterne kan være udfordret i at få en helhedsoplevelse. Dette giver blandet store udfordringer for Oceanariets formidling, da dele af vores udstilling går gæsterne forbi eller simpelthen ikke når at blive formidlet godt nok, fordi gæsten bruger for lang tid på, at lede efter, det de gerne vil se.

Det er vigtigt at gæsten motiveres til at udforske vores center og derefter også har mulighed for at finde rundt og blive vejledt, for at få en helhedsoplevelse uden besværligheder.

Hvordan kan dette optimeres og bedst muligt realiseres, således:

 • At bevægeligheden blandt vores gæster øges.
 • At de nemt kan finde de oplevelser de søger.
 • At de opdager vores nuværende døde zoner.
 • At de fornemmer deres besøg som en sammenhængende opdagelsesrejse under havet.

Alt dette antager vi er centralt for vores videre arbejde med fortsat at sikre Oceanariet som en god og lærerig familieoplevelse.

Hvordan løser i bedst muligt disse udfordringer med eksisterende teknologier der er realiserbart i dag?

Fokus

Gruppen har valgt at lægge særligt fokus på de besøgendes besvær med at finde rundt i NO, samt at genskabe den “råde tråd”, således de besøgende ikke mister helhedsoplevelsen og der sikres at de kommer hele vejen rundt i NO.

I konceptudarbejdelsen har gruppen valgt at fokusere på, at udarbejde et koncept, der er realiserbart med de teknologier NO på nuværende tidspunkt gør brug af, herunder lysspot (jf. afsnit om Skiltning og vejvisning). Samtidig har gruppen gjort sig overvejelser i forhold til en videreudvikling af konceptet jf. afsnittet Videreudvikling.

Målgruppe

Konceptet henvender sig til de besøgende i NO, herunder primært børnefamilier, bedsteforældre med børnebørn samt turister fra både ind- og udland.

Konceptet tager derfor forbehold for at brugerne ikke medbringer digitale devices eller har forståelse for samme, samt sproglige forskelligheder.

Konceptbeskrivelse

Konceptet “Rejsen til søs”, består af følgende grundelementer

 1. Skilte der informerer de besøgende allerede fra de kommer ind.
 2. LED-spots, der viser vej
 3. En rute, som sikrer at de besøgende kommer hele vejen rundt
 4. Nye zoner med tilhørende ikoner, der øger genkendeligheden
 5. Et nyt simplificeret kort.

Skiltning og vejvisning (1, 2 og 3):

 • For at brugeren kan få udnyttet attraktionen mest muligt, har vi valgt at lægge fokus på skiltning og vejvisning i udstillingerne. På denne måde behøver brugeren ikke at benytte kortet nær så meget for at kunne finde rundt, hvilket ville kunne bevare helhedsoplevelsen i udstillingen.
 • Vejvisningen kommer til udtryk ved hjælp af lysspots på gulvet i de mørke områder og klistermærker på gulvet i de oplyste områder, hvortil supplerende skiltning vil blive placeret rundt omkring på udstillingen.
 • Derudover har gruppen udarbejdet en rute, der på skiltene løbende henvises til. Ruten guider den besøgende gennem hele oceanariet, så de besøgende kommer ud og ser alle områderne. Dette vil hjælpe de besøgende med at finde vej, give dem en bedre helhedsoplevelse og sørge for, at de oplever de nuværende “døde zoner” og dermed kommer hele oceanariet rundt.

Nye zoner(4):
Gruppen har valgt at gå fra de 7 destinationer til 10 zoner, som delvist har fået nye navne samt tilhørende ikoner. Dette har gruppen gjort, for at øge genkendeligheden til de forskellige områder i selve oceanariet. Formålet med de nye 10 zoner, er desuden at skabe øget brugervenlighed for besøgende, så de har noget at forholde sig til ud fra skiltene og kortet og derved let kan orientere sig efter de forskellige ikoner. Ikonerne og navnene er udarbejdet ud fra de eksisterende destinationer, så sammenhængen mellem ikoner og navne giver meningen i forhold til det der rent faktisk befinder sig i zonen.

Nyt kort(5):

 • Som supplement til skiltningen og vejvisningen rekonstrueres det nuværende kort. For at brugerne kan finde de oplevelser de søger, har vi valgt at lave et nyt forbedret kort som i første omgang skal erstatte det nuværende papirkort. Kortet skal simplificeres og laves så man kan se hele etager i hver bygning. Ikonerne til de nye 10 zoner går igen på kortet, hvilket skal hjælpe brugeren med at etablere en rød tråd for at skabe en helhedsoplevelse, samt få dem til at opleve de nuværende døde zoner.

Disse elementer henvender sig både til de primære (børnefamilier)- og de sekundære (bedsteforældre med børnebørn) besøgende på Nordsøen Oceanarium, da det er elementer de allerede kender og det ikke kræver installation af en app.

Videreudvikling
Konceptets grundideer vil på sigt kunne videreudvikles til interaktive løsninger. Kortet kan gøres interaktivt, og NO kan inkorporere det på deres hjemmeside. I takt med at NO får udarbejdet deres App, kan man ligeledes overveje om kortet skal være en del af App’en, så de besøgende kan tilgå kortet via deres smartphones. De forskellige skilte rundt omkring kan ligeledes digitaliseres, i form af interaktive skærme, der muliggør at de besøgende kan klikke sig rundt i de forskellige zoner og lave personlige ruter, som man fx. kan ude i City Syd.

For at bevare den røde tråd og skabe genkendelighed på alle platforme, anbefaler gruppen at NO inkorporerer de nye zoner med tilhørende ikoner på hjemmesiden.

 

Gruppemedlemmer

Anna Syska • Anne Sofie Geertsen • Jens Aarup • Nanna Andersen • Nathalie Møller • Silas Andersen

Konceptvideo:

Designprocessen:

Opstartsfasen

Casepræsentation (Fredag d. 8/9):
Casepræsentation og introduktion – Nordsøen Oceanarium (NO).
Vi fik præsenteret vores case og belyst problemstillinger, herunder havde vores case-partner NO særligt fokus på problemstillingerne:

 • At bevægeligheden blandt gæsterne øges.
 • At de nemt finder de oplevelser, som de søger.
 • At de opdager de nuværende døde zoner.
 • At de fornemmer deres besøg som en sammenhængende opdagelsesrejse under havet.

Undersøgelsesfasen

Gruppearbejde (mandag d. 11/9-12/9):
Videre introduktion til forløbet. Gruppen havde mandag og tirsdag tid til at sætte sig ind i casen og planlægge undersøgelsesfasen. Forberedelse til fieldwork fandt sted tirsdag, hvor gruppen udarbejdede interviewguides. Gruppen havde særligt fokus på ‘undersøgelse i felten’ og lagde vægt på at komme i kontakt med de besøgende og opleve udstillingen på egen hånd.

Fieldwork (onsdag d. 13/9):
Onsdag tog vi til Hirtshals, hvor Nordsøen Oceanariet er placeret.
Da vi er 3 grupper om samme problemstilling, valgte vi at tage afsted sammen.
Da vi ankom fik grupperne en rundtur af en af NO’s ansatte, pånær en repræsentant fra hver gruppe.
Disse 3 repræsentanter stod for interviews i stedet for. Vi valgte at interviewe sammen med de andre grupper, for at undgå at interviewe de samme respondenter.

Da rundturen var overstået, valgte vi at undersøge de døde zoner, og derudover observere hvordan de besøgende bevægede sig rundt på oceanariet.
Vi gennemgik til sidst de 7 zoner, for at se om det fremgik tydeligt hvor de var placeret og hvilket område de dækkede.
Da der var indsamlet et tilstrækkeligt antal interviews gik turen retur til Aalborg.

Syntese

Opsamling og idégenering (torsdag d. 14/9):


Denne dag samlede vi op på alle de observationer som vi fandt frem til under besøget. Vi skrev de forskellige observationer ned og begyndte at tolke og analysere på hvad de kunne betyde. Ud fra dette fandt vi frem til en række problemstillinger som vi mente ville være relevante at løse. Flere af observationerne peger mod det samme problem.

I overensstemmelse med den udleverede case og observationerne, kan målgruppen bekræftes til at være primært børnefamilier, og sekundært bedsteforældre med/uden børnebørn samt skoleklasser.

Model til oversigt over Ucrac-forløbet
Gruppen har gjort brug af denne model til at lave en overskuelig oversigt over hele arbejdsprocessen under Ucrac-forløbet. Dvs. at uge 1 er gået med at observere og skabe et framework. Dette gjorde vi ved at konkretisere og analysere den data som vi bl.a. havde indsamlet på vores besøg på NO. Derefter blev disse observationer klarlagt, analyseret og til sidst konkretiseret til et konkret problem, som vi så kunne videreudvikle på.
Uge 2 er gået med at udarbejde et decideret koncept, efterfulgt af at skabe løsninger til konceptet.

Efterfølgende i processen, valgte gruppen at lægge fokus på to problemer:

 • Navigationen/bevægeligheden blandt de besøgende.
 • Manglen på den røde tråd.

Gruppen idégenerede mulige løsninger ud fra ovenstående problemer:

Gruppen filtrerede efterfølgende idéerne og valgte at lægge fokus på nedenstående:

 • Nyt kort – ny plantegning – 3 rum (første rum med 2 etager, andet rum med 4 etager, tredje rum: udendørs areal).
 • Nye ikoner på kortet.
 • Fremme destinationerne både på kortet og i selve udstillingen, for at sikre at der er en sammenhæng imellem disse.
 • Lys i gulvet som vejvisere samt bedre skiltning.
 • Interaktivt kort på længere sigt:
  -Mulighed for at klikke sig ind på hver etage i app eller infoskærm.

Idegenerering og overordnet koncept (fredag d. 15/9):
Denne dag arbejdede vi på skolen hvor vi samlede alle de ideer sammen som vi havde generet i idefasen, for at finde frem til den bedste løsning til et koncept. Overordnet så vi at det største problem var at de manglede en form for navigation gennem hele udstillingen. Denne navigation skulle være med til at sørge for at der de besøgende kom hele udstillingen igennem og derved fik dem hele vejen rundt, også til de ‘døde zoner’. Et andet stort problem vi så, var at de manglede et bedre navigationskort.

Vi besluttede os derfor for, at vores koncept skulle være en kombination af et nyt kort, samt en bedre skiltning og gennemgående rute i hele oceanariet. Vi gik derfor i gang med at diskutere hvad den bedste løsning til navigationen/skiltningen kunne være på baggrund af idegenereringen fra forrige dag: Skulle det være med lys i gulvet, en projektor fra loftet der kunne vise en pil eller ved animation af fisk på gulvet der svømmede den vej man skulle følge?

En anden ting vi begyndte at arbejde på var at give de forskellige destination i oceanariet nye navne og symboler. Disse skulle være sigende navne, men samtidig også så de var til at forstå for selv børn. Symbolerne skulle derfor også afspejle de elementer eller dyr der lever i de forskellige destinationer som navnene henviser til.
Efterfølgende diskuterede og tegnede vi en form for grov-skitse op over hvilken rute som man kunne følge som gæst, for at være sikker på at man kom til at opleve hele oceanariet.

Core design framework (mandag d. 18/9):
Gruppen har valgt at tage højde for ”building the core design”. I løbet af de 2 uger er der blevet arbejdet med product formation. Herunder er der blevet set på forskellige betingelser samt begrænsninger for projektet grundet en begrænset tidsramme. Yderligere er der blevet udarbejdet en design cycle, hvor der er set på tid, omkostninger og kvalitetskriterier fra virksomheden.

Gruppen har dog ikke forholdt sig til omkostningerne, da caseparteren ikke havde fastlagt et budget.

Kriterierne fra NO var, at de gerne ville have de besøgende gennem hele attraktionen.
Efter samtale med case partneren har gruppen fundet ud af, at vi skal arbejde med det grundlæggende kort, og derved have delelementer, som skal være supplerende til at få gæsterne til at gå gennem hele attraktionen let og ubesværet.

Nedenstående er “the core design framework” udarbejdet således, at den inderste cirkel er tænkt ud fra hvad de vigtigste indsigter er, ift. de observationer som blev foretaget d. 13 september, da vi besøgte NO (se logbog). Den efterfølgende cirkel indeholder de vigtigste indsigter ført over til de såkaldte kvalitetskriterier, som så i den tredje cirkel er blevet kortlagt til kernekriterier. Herefter er de ført videre ud til andre cirkler. Den inderste cirkel er altså den vigtigste, for at man kan udfylde de resterende.

Møde med casepartner og service safari (Mandag d. 18/9)
Mandag stod dagen på møde med vores casepartner. Til mødet præsenterede gruppen de foreløbige idéer til eventuelle løsninger, for derefter at stille nogle afklarende spørgsmål i forhold til hvad der var muligt at arbejde videre med. Blandt andet om det er muligt at få installeret guidende spotlys på Nordsøen Oceanarium og om det er muligt at få interaktive skærme med oversigt over kort over Nordsøen mm. installeret rundt omkring på oceanariet.

Efter mødet gik gruppen i gang med at undersøge hvilke muligheder der var til løsningen omkring et nyt kort. Her blev metoden “service safari” blandt andet taget i brug, hvor gruppen kiggede på andre kort fra forlystelser/centre rundt omkring i Danmark, for at se på mulige løsninger til udarbejdelse af nyt kort, da gruppen stod overfor den udfordring, at Nordsøen Oceanarium har flere etager, som skal integreres i et nyt kort.

Ved at kigge på andre forlystelsers kort, udarbejdede gruppen et inspirationsboard, som kunne inspirere i det videre arbejde med reskonstureringen af Nordsøens nuværende kort.

Video skitsering (Tirsdag d. 19/9):

Tirsdag stod dagen på forelæsning fra morgenstunden om animationsbaseret video sketching, hvor gruppen fik en introduktion til video prototyping og hands-on introduktion til software og værktøjer til at komme i gang med at lave de første konceptvisualiseringer. Efter forelæsningen stod resten af dagen på gruppearbejde, hvor der blev arbejdet med rekonstruktion af det nye kort, udarbejdelse af nye ikoner og de første videoskitser blev lavet.

For at få be- og afkræftet nogle af løsningsidéerne, og derudover filme til video sketchene, var gruppen interesseret i en tur mere til Nordsøen. Tirsdag eftermiddag gik derfor med udarbejdelse af storyboards, så gruppen visuelt fik sat ord på hvordan vi igennem en video kunne fremhæve problemstillinger bedst muligt, samt vores løsning til det.

Visualisering af koncept (Onsdag d. 20/9):
Denne dag tog vi ud til nordsømuseet igen, da vi ville visualisere vores koncept ved at lave en video hvor to fra gruppen spillede rollen af to besøgende. Vi valgte denne metode for at vi bedre kunne visualisere hvad de nuværende problemer er, og hvad der kunne gøres for at løse dem.
Filmen blev lavet på den måde så vi først præsentere problemstillingen hvor vi ser de to besøgende ikke kan finde rundt og derved kommer for sent til sæl-showet. Efterfølgende ser man et nyt scenarie hvor to personer kommer ind på oceanariet hvor de nye tiltag (vores løsninger) er inkorporeret og det bliver derved fremvist hvordan dette kan benyttes i en brugssituation.

For at være sikre på at vi fik optaget alle de filmsekvenser som vi skulle bruge, benyttede vi os af de storyboards vi lavede dagen forinden.

Vi fik denne dag optaget alle de filmklip der skulle benyttes til vores koncept video, opdateret vores case-hjemmeside og lavet vores kort færdig.

Færdiggørelse-og præsentation af video sketches (torsdag d. 21/9)
Gruppen har i dag færdiggjort de tre video sketches, så vi kunne blive klar til at præsentere dem for to andre grupper til kl. 13.00.
Efterfølgende fik vi også samlet op på alle de løse ender i forhold til vores konceptside på U-CrAc, samt påbegyndt udarbejdelse af vores endelige video til mandagens præsentation.

Udarbejdelse af den endelige video og dertilhørende præsentation (fredag d. 22/9)
Gruppen har idag arbejdet med den færdige præsentation og konceptvideo til U-CrAc konferencen mandag d. 25/9.

Video skitser:

VideoSkitse 1 – Nyt kort
Denne løsning viser hvordan et nyt kort kan være nødvendigt for, at den besøgende bedre kan finde rundt i oceanariet. Skitsen er lavet ved hjælp af stop motion, hvor gruppen har brugt papfigurer og greenscreen.

VideoSkitse 2 – Lys i gulvet

Denne videoskitse illustrerer, hvordan det ville være nemmere for den besøgende at se hele oceanariet ved at have markeret en rute, som den besøgende kan følge for at være sikker på de oplever hele oceanariet. Denne rute skal være markeret af et lys i gulvet, som den besøgende kan følge igennem oceanariet.
Skitsen er lavet ved hjælp af stop motion og greenscreen.

VideoSkitse 3 – Interaktiv tavle

Denne videoskitse tager udgangspunkt i problemstillingen med at den besøgende ikke ved, hvor de skal starter og hvordan de skal finde rundt. Videoen viser hvordan en løsning kunne være en interaktiv tavle, som den besøgende kan bruge til at navigere rundt i det interaktive kort.
Til at lave videoen er der blevet brugt videoer fra gruppens observationer på Nordsøen Oceanarium.