MedicalModo – MyModo

Casebeskrivelse:

MyModo er et koncept til MedicalModos Elektroniske Medicin Dispenser, der med brugeren i centrum giver et bud på hvordan en række sundhedsrelaterede funktioner kan samles ét sted.

Introduktion

MedicalModo er en nyopstartet virksomhed, som er i gang med at udvikle en Elektronisk Medicin Dispenser med det formål at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering. Hvert år medfører fejlmedicinering mere end 76.000 indlæggelser i Danmark; det svarer til næsten 15% af alle indlæggelser, 3% medfører dødsfald og samlet anslås det, at fejlmedicinering koster samfundet mellem 4 og 6 mia. kr. på årsbasis. Der er derfor en stor gevinst at hente både for den enkelte og samfundet.

MedicalModos Elektroniske Medicin Dispenser er til brug i hjemmet hos ældre, der har et stort dagligt forbrug af medicin i tabletform. Den Elektronisk Medicin Dispenser består af 2 dele:
– Selve den elektroniske medicin dispenser
– En software platform der kan styre dispenseren og udveksle information med andre systemer.

På denne måde er det muligt at hjælpe ældre med at få den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt og i den rigtige dosis, hvorved antallet af utilsigtede hændelser kan nedbringes. Det er tanken, at den Elektroniske Medicin Dispenser ligeledes kan lette den ældres hverdag med medicin på andre måder, bl.a. med en funktion til påmindelse om indtagelse af medicin, information om aktuel medicin samt automatisk genbestilling af medicin.

Problemstilling

En af udfordringerne ved den Elektroniske Medicin Dispenser ligger i en accept hos brugeren, hvorfor det er centralt at brugeren føler, at den Elektroniske Medicin Dispenser er skabt som en service for dem og ikke for systemet.

– Konceptet, MyModo, udviklet på U-CrAc 2013 tager derfor udgangspunkt i at tilføre den Elektroniske Medicin Dispenser yderligere værdi for brugeren, både gennem brugertilpasning, men særligt gennem serviceelementer, der kan lette brugerens hverdag eller inspirere til et sundere liv både fysisk og psykisk.

MyModo

MyModo-konceptet har brugeren i centrum og tager udgangspunkt i, at sundhed er andet end bare medicin. MyModo er en multifunktionel sundhedsassistent til hjemmet, hvor den Elektroniske Medicin Dispenser kombineres med en række andre funktioner, der samlet kan højne brugerens livskvalitet.
MyModo er et modulært system der kan tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker. På selve dispenseren er det muligt at tilføje ekstra funktioner, således at eksempelvis hørehæmmede kan tilføje ekstra højtalere eller lysfunktioner, der tydeliggør medicin-alarmsystemet på et visuelt niveau. På samme måde kan der tilkobles en blodtryksmåler, som automatisk sender målingerne til lægen. I systemets app kan udseendet af brugerfladen samt udvalget af funktioner tilpasses brugerens behov og interesser, således at brugerfladen kan gøres operationel for alt fra svagtseende og hørehæmmede til folk med mere eller mindre nedsat kognitiv funktionsevne.

MyModos brugerflade gør det muligt at samle alle sundhedsrelevante funktioner ét sted. MyModo gør det nemt at komme i kontakt med lægen eller andet sundhedspersonale, idet den giver mulighed for eksempelvis tidsbestilling og e-konsultation ved få klik.

MyModo hjælper brugeren med at opretholde en sund livsstil ud fra interesser og behov bl.a. gennem muligheden for at få information og råd ift. kost og motion eller gennem MyModoCommunity som skaber kontakt mellem ligesindede ældre og udbyder aktiviteter i lokalområdet.

Konceptvideo:

Designprocess:

Fase 1 – uge 37

Den første uge af U-CrAc-workshoppen har fokus på indsamling af empiri og efterfølgende analyse af den indsamlede data. Ugen igennem præsenteres en række værktøjer og metoder, som kan benyttes i arbejdet med den tildelte case.

Følgende video beskriver gruppens første uge af workshoppen, og præsenterer anvendte metoder og værktøjer samt anvendelsen af disse:

På workshoppens første dag tildeltes hver gruppe en rekvirent og case. På første rekvirentmøde blev vi af rekvirenten, præsenteret for produktet, en elektronisk medicindispenser, informeret om bevæggrunde og undersøgelser for udformningen samt ønskerne for vores fokus under workshoppen: Det ønskes undersøgt, om det er muligt at fremstille en brugergrænseflade, som kan tilfredsstille den brede målgruppes behov og ønsker.

De efterfølgende dage blev brugt på at indsamle empiri gennem interviews. Vi besøgte et plejehjem, hvor vi individuelt interviewede to beboere om deres pilleforbrug, problematikker herved og deres forhold til teknologi. Herefter interviewede vi en af plejehjemmets ansatte og den daglige leder om rutinerne og tidsforbruget omkring pilledosering og deres erfaringer med fejlmedicinering. Vi udførte desuden et gruppeinterview af fem ældre på et aktivitetscenter, for hvem vi fremlagde ideen om fremtidens medicindispenser og fik en snak herom. De ældre fortalte desuden om deres hverdag med medicin samt deres forhold til og brug af teknologi.

Sideløbende blev der lavet deskresearch indenfor relevante områder. Her undersøgte vi bl.a. danskernes brug af medicin, allerede eksisterende apps til administration af medicinindtag, ældres brug af teknologi samt teknologiens muligheder for folk med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

Efter indhentningen af empiri anvendte vi forskellige metoder til at bearbejde dataen. Ved brug af metoden sandplay, som er en slags material storytelling, blev der skabt et scenarie, der ved fælles fortolkning italesatte associationer og gav mulighed for at frigøre ikke-erkendte observationer, hvorved forståelsen for brugerne, deres problematikker og ønsker blev styrket. Herefter udviklede vi såkaldte personaer, for at få en bedre forståelse for forskellige persontypers behov og problematikker ift. en hverdag med medicin. Disse blev efterfølgende også brugt i forbindelse med en costumer journey, for at illustrere brugerens dagligdag og medicinens plads heri.

Fase 2 – uge 38

Den anden uge af workshoppen kaldes ideation, idet der i denne uge fokuses på idégenerering gennem forskellige kreative metoder.

For at fremme kreativiteten anvendtes metoden horisontal tænkning, som er et hjælpemiddel til at bryde de vante tankemønstre
(koncept udarbejdet af AAUs Den Kreative Platform):
HorisontalTænkning

Brainstorming blev brugt til at bearbejde idéerne yderligere: Brainstorm

At bruge bodystorming er at arbejde efter devisen mind over body og blev også brugt som metode til at generere idéer.Bodystorming2

Videoskitsering blev brugt til at visualisere vores idéer både vha. green screen …Bodystorming

…og stop motionStopMotion

Videoskitseringer af idéer genereret under fase 2

Brug af Google Glasses til at alarmere brugeren om, at det er tid til at indtage medicin. Diskret løsning i offentlige rum:

Alarmfunktionen kan tilkobles eksisterende elementer i hjemmet og via lys påminde brugeren om medicinindtag:

Grundet de forskellige fysiske handicaps, brugerne kan have, er det vigtigt, app’en muliggør personlige indstillinger:

Problemer med synet kræver, at det er muligt at lave individuelle indstillinger for at gøre brugerfladen læsbar for alle:

For at gøre brugerfladen mere fleksibel, tilføjes en snooze-funktion, således at tidspunktet for medicinindtaget kan udsættes efter behov:

Inkorporering af andre funktioner i app’en giver brugeren mulighed for at booste sundheden gennem øvelser:

Tilføjelsen af flere komponenter i app’ens opbygning kan inkludere kontakt med fagpersonale:

Fase 3 – uge 39

I workshoppens sidste fase udvælges og færdiggøres det endelige koncept.

Ud fra rekvirentens feedback udvalgtes og sammensattes forskellige idéer til ét samlet koncept:
Konceptudvælgelse

For at kommunikere konceptet bedst muligt fremsættes en disposition formet ud fra berettermodellen som storyboard:
5

Igen blev der anvendt stop motion, men også enkle animationer for at skabe en bedre forståelse for app’ens interfacedesign:
StopMotion(1)