Naturmødets App

Casebeskrivelse:

Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement i Hirtshals arrangeret af Hjørring Kommune. Idéen med Naturmødet er at samle alle både grupper og individer, som interesserer sig for naturen på tværs af deres fagområder og natursyn. Naturmødet blev afholdt for første gang i maj 2016. I denne forbindelse oplevede arrangørerne, at de besøgende efterspurgte en app, hvori de kunne planlægge deres besøg. Kravene til denne app er, at den indeholder et program, faciliterer planlægning og visuelt spiller sammen med Naturmødets hjemmeside. Herudover er Naturmødet interesserede i kreative idéer til, hvad appen ellers kan indeholde. Yderligere efterspurgte Naturmødet en anayse af deres kommunikation på de Sociale Medier.

Kontaktoplysninger

Michelle Hedegaard Christensen – michellehc_93@live.dk

Mikkel Madsen – mikkelhesselvigs@gmail.com

Sune Reinert – sunereinert@gmail.com

Søren Klebæk – huvee1992@live.dk

Konceptvideo:

Vores koncept bygger på en app, der først og fremmest kan tilbyde de basale funktioner, som de besøgende vil efterspørge. Derfor indeholder den et program, en favorit-funktion der gør det muligt for brugeren at planlægge sit eget program og et kort, hvori brugeren kan få oplyst sin placering og få rutevejledning til events, en bestemt scene, toilettet eller et spisested. Herudover har vi indarbejdet en mere kreativ funktion, kaldet opdag. Opdag-funktionen består af to dele. I den ene del, udvalgte events, kan brugeren swipe imellem events, som Naturmødet har valgt at fremhæve for de besøgende. Herved kan brugeren få inspiration til sit eget program. Den anden del, her og nu, viser de events, der enten er i gang, eller som starter inden for den næste halve time, på et kort vha. bobler med et billede af eventet. Her kan brugeren trykke på et event, der ser interessant ud, for at få mere information herom. Boblerne på kortet viser vha. farve og ikoner, hvor eventet finder sted. Således kan brugeren let danne sig et overblik over de events, som denne kan deltage i her og nu.

Designproces:

På denne side har vi beskrevet og dokumenteret vores proces over de 3 uger. Den første del beskriver, hvad vi har lavet de forskellige dage i dagbogsform. Nederst på siden er der en kort gennemgang af vores proces i et mere designfagligt perspektiv.

Uge 1 – Feltarbejde

Onsdag d. 07/09

Denne dag blev vi præsenteret for vores case, og herefter havde vi det første møde med casepartneren. På mødet fik vi uddybende information om selve Naturmødet og blev sat ind i de problemstillinger, som de erfarede i forbindelse med afholdelsen af Naturmødet i år. Dette har ledt til, at Naturmødet efterspørger en videreudvikling af deres tilmeldingsmodul på hjemmesiden samt udviklingen af en app, der kan varetage Naturmødets program. Derudover ønsker de, at vi analyserer kommunikationen på deres Sociale Medier.

Torsdag, fredag og lørdag d. 08/09-10/09

Torsdag forberedte vi os på feltarbejdet ved at udarbejde interviewguides til vores informationsmøder med henholdsvis Naturmødet i Hirtshals og Weltklasse i Aalborg. Fredag var Søren i Hirtshals, hvor han blev guidet rundt i byen for at se scenernes og standernes placeringer m.m.. Her havde han mulighed for at stille spørgsmål vedrørende uddeling af kort og programmer i forhold til de besøgendes muligheder for at orientere sig under Naturmødet. Sune, Mikkel og Michelle var til møde med Weltklasse, hvor de fik viden omkring Weltklasses bidrag til Naturmødets hjemmeside, program og sociale medier. Lørdag var Sune sammen med gruppe 16 til Aalborg Bæredygtighedsfestival for at undersøge, hvordan dette arrangement foregik, samt de besøgendes og aktørernes oplevelse af festivalen og forslag til forbedringer i forhold til orientering og tilmelding.

Møde med Weltklasse:

Interview til Bæredygtighedsfestival:

Uge 2 – Bearbejdning af feltarbejde og videosketching

Mandag d. 12/09

Vi blev fra morgenstunden præsenteret for forskellige metoder, som vi kunne anvende til at bearbejde dataet fra vores feltarbejde i den forrige uge. Vi valgte herefter at benytte os af material storytelling, hvor vi brugte 1,5 time på at lege i sandkasse med figurer, som vi hver især udvalgte. Figurerne og deres placeringer, udseende osv. kunne vi ved hjælp af material grammar overføre til vores case. Vi fandt frem til, at vores primære fokus er navigation. Herudover fik vi forskellige idéer, som blandt andet omhandler seværdigheder, aktiviteter, farver, hashtags i forhold til sociale medier og QR-koder m.m.

Material Storytelling:

Tirsdag d. 13/09

Formiddagen blev brugt på at forberede vores møde med Daniel fra Naturmødet om eftermiddagen. På mødet præsenterede vi de indsigter, som vi nåede frem til igennem vores feltarbejde. Disse indsigter omhandlede at indarbejde de sociale medier i det digitale koncept og at indarbejde rutevejledning i konceptet samt at bringe naturen ind i appen. På mødet afklarede vi yderligere med Daniel, om Naturmødet ville være mest interesserede i et responsivt design til deres hjemmeside eller en app ved at gennemgå en liste af fordele og ulemper ved begge løsninger. Vi blev enige om, at der skal arbejdes videre med et koncept til en app. Denne dag søgte vi også inspiration i andre apps fra bl.a. Kulturmødet og Roskilde Festival.

Onsdag, torsdag og fredag d. 14/09-16/09

Onsdag morgen havde vi forelæsning om video sketching. Her blev vi præsenteret for nogle af de værktøjer, som skal bruges i forbindelse med skitseringen af vores idéer. Efter forelæsningen påbegyndte vi en brainstorming, hvor alle idéer blev skrevet ned. Torsdag sorterede vi idéerne i kategorierne program, sociale medier og kort. Vi arbejdede videre med, hvordan de enkelte elementer skulle se ud og fungere i appen for herefter at udarbejde storyboards til 3 af videoerne. Derefter gik vi i gang med at tegne figurer m.m. til vores stop motion video sketches, og da alle figurerer var tegnede og klippede ud, brugte vi en StandScan til at tage billeder af dem. Fredag sammensatte vi billederne til en video, hvori vi bl.a. justerede de forskellige frames’ længde og understøttede videoen med lydelementer. Samtidig arbejdede Sune med det grafiske design til appen. Designet blev sat ind i invision. så vi kunne vise designet frem på en smartphone. Desuden optog vi en video heraf for at illustrere, hvordan nogle af funktionerne fungerer i forbindelse med f.eks. swipe. Fredag fik vi også en sidste idé i forhold til at koble appen og de fysiske rammer sammen. Idéen omhandlede at opsætte træer i bybilledet under Naturmødet, der kan ses på kortet i appen, og som eksempelvis kunne vise vej eller reklamere for appen.

Skitsering:

Stop motion med StandScan:

Uge 3 – Konceptvideo

Mandag d. 19/09

Om formiddagen præsenterede vi vores skitser for Daniel. Overordnet set var han tilfreds med alle over vores idéer, men han udtrykte samtidig, at de jo ikke alle er lige nytænkende. Dette har vi også selv været opmærksomme på i processen, idet mange apps jo i forvejen indeholder programvisning og kort. Derfor udtrykte Daniel et ønske om, at vi i konceptvideoen fokuserer på at illustrere de mere kreative funktioner i appen frem for de basale funktioner. Efter mødet brainstormede vi over nogle nye idéer, der var dukket op under mødet, som var mere kreative og gik ud over de basale funktioner. Over middag havde vi en forelæsning om video sketching, som var rettet mod de endelige konceptvideoer. Desuden blev vi præsenteret for programmet for konferencen torsdag, hvor vi skal fremlægge vores koncepter.

Møde med casepartner:

Tirsdag og onsdag d. 20/09-21/09

Tirsdag morgen startede vi med at brainstorme over, hvordan vores nye idé omhandlende en opdag-funktion skulle fungere. Herefter satte vi os hver for sig og arbejdede med henholdsvis de grafiske elementer af appen, som skal indgå i konceptvideoen, og de storyboards, som videoen skal baseres på. Om eftermiddagen ville vi i gang med at filme nogle af scenerne til konceptvideoen. Derfor snakkede vi alle sammen om, hvordan filmen skulle være, og her endte vi med at droppe de storyboards, der var blevet udarbejdet. De første storyboards fokuserede på både en erfaren og en uerfaren besøgende på Naturmødet, men vi vurderede i fællesskab, at det er nok at præsentere den uerfarne. Den uerfarne bruger kan nemlig illustrere alle appens funktioner. Herefter udarbejdede vi et nyt storyboard med dertilhørende manuskript til en voice-over. Sidst på eftermiddagen filmede vi de udendørs scener, som skal indgå i konceptvideoen. Onsdag arbejdede vi videre på det grafiske design og videoklippene fra dagen før blev klippet sammen. Vi optog de sidste scener, som vi manglede, og satte lyd ind i videoen også. Ligeledes udarbejde vi en intro til konceptvideoen, hvori casen præsenteres. Desuden aftalte vi, hvad der skal siges til præsentationen i morgen.

På optagelse:

Designfagligt

Overordnet har vi arbejdet med tilgangen Research-through-design, hvor fokus er på at udføre designeksperimenter. Processen, som har ført til det endelige produkt, er i centrum. Vi har i løbet af de sidste 2 uger udført flere akkumulative designeksperimenter, som har ledt til det endelige koncept. Designprocessen har altså været iterativ og tilladt os at afprøve forskellige idéer for på baggrund heraf at ende ud med det bedst mulige koncept.

Videoskitser:

1) Videosketch

Videoen illustrerer flere idéer, som vi har til appens funktioner. Disse idéer vedrører overordnet set programmet, kort og rutevejledning samt en kobling til de sociale medier.

Program:
Den første del af videoen illustrerer en favorit-funktion, som tillader brugeren at tilføje et punkt i programmet til deres favoritter. På den måde kan brugeren nemt og hurtigt sammensætte sit eget program for Naturmødet. Når en af brugerens favoritter skal til at finde sted, modtager brugeren en push-notifikation fra appen, som minder denne om eventet. Desuden kan brugeren klikke på de forskellige events i programmet for at læse mere eller se et events placering på et kort.

Kort og rutevejledning:
Den anden del viser kort-funktionen, hvori brugeren kan se placeringen af events, scener, spisesteder og toiletter. Brugeren kan desuden få rutevejledning til toiletter, spisesteder og events. Det er også muligt for brugeren at se sin egen placering på kortet.

Sociale medier:
Den tredje del af videoen illustrerer en idé, hvor der på Naturmødet kan være ophængte plakater eller andet med et hashtag, som opfordrer de besøgende til at dele billeder af deres besøg på Naturmødet på de sociale medier sammen med et hashtag.

2) Videosketch

Denne video viser vores forslag til appens grafiske design. Desuden illustreres programmets opstilling, sorteringsmuligheder og filtreringsmuligheder, og favorit-funktionen vises.

3) Skitse

De sidste idéer, som vi har, er skitseret som en tegning. Idéerne er forslag til, hvordan de fysiske rammer kan bruges til at skabe mere omtale på de sociale medier.